• Nombre de visites :
  • 1748
  • 20/6/2010
  • Date :

Hz. Ali’nin Kâbe’de Doğumu  2

imam ali

  Ebul Feda “Tarih” adlı eserinde şöyle yazıyor: “455 H yılında Hâkim Nişaburi adıyla tanınan Muhammed b. Abdullah dünyadan göçtü. Hakim, hadis ilminde kendi zamanının öncülerdendi. Hadis dalında eşsiz eserler telif etmiştir ki hiç kimse onlara denk kitaplar yazamamıştır. Hadis öğrenmek için yolculuk ederdi. İki bine yakın üstadı olduğu nakledilmiştir. Çok sayıda kitap kaleme almıştır…” (Ebul Feda; İmaduddin İsmail b. Ali (Ö.732.H) el-Muhtasaru fi Ahbaril Beşer c.1.s.247)

  Hâkim Nişaburi’nin Ehlisünnet mezhebindeki ilmi makamını ve hadis dalındaki ihtisas ve güvenilirliğini dikkate aldığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki eğer Emirülmüminin Ali’nin (a.s) Kâbe’de dünyaya geldiği konusunda hadislerin tevatür derecesinde olduğunu itiraf etmesinin dışında hiçbir delil olmasaydı bile hak takipçileri için onun bu iddiası yeterli olurdu. Ancak biz yine de tekit ve konunun takviyesi için konuyla ilgili olarak Ehlisünnet âlimlerinden bazılarının da görüşlerini aktarmayı uygun görüyoruz.

2-Şah Veliyullah Dehlevi (Ö.1176.H)

  Yazar “İzaletul Hifa An Hilafetil Hulefa” adlı eserinde Emirülmüminin Ali’nin menakıbında şöyle yazıyor: “Onun (Radiyallahu anh) menkıbelerinden biri de doğumunun Kâbe’nin içinde vuku bulmasıdır.”

(Dehlevi, Muhaddis Hind lakabıyla bilinen Şah Veliyullah (Ö.1180.H) İzaletul Hifa An Hilafetil Hulefa c.4. Bab: Emma Me’suru Emirilmüminin ve İmamu Eşcaiin Esedullahil Galib Ali b. Ebi Talib (Radiyallahun Anh) Tashih ve Müracaat: Seyyid Cemaluddin Herevi)

Dehlevi’nin Tercümesi

imam ali

  Azim Abadi o ve kitabı hakkında şöyle yazıyor: “Yüce Şeyh Muhaddis Veliyullah Dehlevi, “İzletul Hifa An Hilafetil Hulefa” adlı eserde konuyu geniş bir şekilde işlemiştir ki onun söylediklerinden daha fazlasını söylemek de uygun olmaz. Bu eser şimdiye kadar benzeri yazılmayan ender kitaplardandır.”

(Azim Abadi; Muhammed Şemsulhak (Ö.1329.H) Avnul Ma’bud Şerhu Sunen-i Ebi Davud c.12.s.253-Yayıncı: Darul Kutubil İlmiyye-Beyrut-İkinci Baskı 1995.M)

Cemaluddin Kasimi, Dehlevi’den bir söz naklederken onu hep “imam, arif, büyük alim, allame” vb… isimlerle anmıştır.

  (Kasimi; Muhammed Cemaluddin (Ö.1332.H) Kavaidu’t-Tehdis Min Fununi Mustalehil Hadis c.1.s.239 ve c.1 s.323-Yayıncı: Darul Kutubil İlmiyye-Beyrut Birinci Baskı-1399H-1979.M)

  Hint topraklarının parlayan yıldızı Şah Veliyullah Dehlevi Hindi 1110 H. yılında dünyaya gelmiş ve 1176 yılında da Delhi de dünyadan göçmüştür. Bu şahıs son dönem âlimlerdendir ki ilim ve ameliyle meşhur olmuştu. Allah-u Teâlâ onun vesilesiyle, yetiştirdiği öğrenciler ve soyundan gelen erkek ve kadın ulema sayesinde Hint topraklarında hadis ilmini ihya etti ve o topraklar bu şahsın kitapları ve ilmiyle ayakta kaldı.

(el-Kitani; Abdulhayy b. Abdulkebir (Ö.1383.H) Fihrisul Feharisi vel İsbat ve Mu’cemul Meacim vel Muselselat c.1.s.178 Tahkik: Dr. İhsan Abbas-Yayıncı: Darul Arabî el-İslami Beyrut/Lübnan-İkinci Baskı 1402.H,1982.M)

3-Sıbt b. Cevzi (Ö.654 H)

  “Rivayet edilmiştir ki Fatıma b. Esed (s.a) hamile haliyle Beytullah’ı tavaf ediyordu. Doğum sancısı vücudunu kapladı, bunun üzerine Kabe’nin kapısı açıldı ve Fatıma Binti Esed Hz. Ali’yi (a.s) orada dünyaya getirdi.”

(Sıbt b. Cevzi el-Hanefi; Şemsuddin Ebul Muzaffer Yusuf b. Fergali b. Abdullah el-Bağdadi, Tezkiratul Havas, s.20. Yayıncı: Muessesetu Ehlilbeyt-Beyrut-1401:H, 1981 M.)


Hz. Ali’nin Kâbe’de Doğumu 1

Hz. Ali (a.s)'ın Hayatıla İlgili Soru Ve Cevaplar

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)