• Nombre de visites :
  • 1940
  • 16/6/2010
  • Date :

İlim ümmeti olmak

ilim

  İlim kavramı, bu ümmeti buhranlardan çıkaracak, kurtuluşuna vesile olacak, İslam Medeniyetini tekrar ihya ve inşa edecek anahtar kavramlardan birisidir. Kur´an-ı Kerimde farklı formlarda yaklaşık 750 defa kullanımı söz konusudur. Bu kadar çok vurgu yapılması, medeniyetimizin merkezini, çekirdeğini oluşturan kavramlardan olduğunu gösterir.

  İlim Kelimesinin Sözlük Anlamı: İlim, kesin olarak, bütünüyle veya kısmen, kolay ve sade olarak, iki veya daha fazla şeyi kavramak, marifet, şüphesiz tasdik, tasavvur, bilinen, cehaletin zıddı, gözlem ve delile dayanarak sonuçlar çıkarma yani tefekkür, haber, fıkıh, şuur, akletme, hayal etme, bir şeyin alimi almak gibi anlamlara gelir.

  İlmin Istılah Anlamı:

‘İlim, bir şeyi hakikatiyle yani mahiyetinin ne olduğunu idrak etmektir.´ ‘İlim, akıl ile akledilebilen arasında hususi (özel)  bir ilişkiden ibarettir.´ ‘Hakikati ifade eden, cehaleti gideren, ilahi yolla bildirilen veya beşeri çaba ve tecrübeler sonucunda ortaya çıkan, dünya ve ahiret için yararlı olan, kesin ve şüphesiz gerçeklere ilim denir.´

  Kur´an, ilim kavramını, sözlük anlamları ile irtibatlı olarak şu geniş yelpaze içinde kullanmaktadır:

1- Allah´ın zatına ait ilim. (Bakara 2/55, Nisa 4/66, A´raf  7/7 …)

2- Vahiy, Kur´an-ı Kerim, din, ilm-i ledün, ilham, hikmet, mu´cize, nübüvvet, İslam. (Bakara 2/120, 145, 247, Al-i İmran 3/7,18, 19, 61 …)

3- Kitab´ın hayata aktarılmasını sağlayan ilim ve uygulamalar  yani sünnet. (Bakara 2/129, 151, Maide 5/4, 110 …)

4- Allah´ın peygamberlere vahiy yoluyla bildirdiği sanat ve teknik gibi ilimler. Gemi yapımı, zırh yapımı, savaş alet ve teknikleri, eşyanın nakli, rüzgarı kullanabilme ilmi, kuş dilini anlama (hayvanlar hakkında bilgi sahibi olma), dağların tesbihini duyma, çeşitli varlıkları emrinde kullanabilme, düşmandan korunabilmek için sağlam ve geçilmez engeller yapma bu ilimlerdendir. (Bakara 2/247,  Yusuf 12/68 …)

ilim

5- Gayb ve şehadet alemine ilişkin ilim. (Bakara 2/33, Hud 11/123, Tevbe 9/94 …)

6- Meleklerin ilmi. (Bakara 2/31, Enfal 8/12 …)

7- Dini anlama ve bilme kabiliyeti. (Al-i İmran 3/7, Nisa 4/78, 162 …)

8- Yargılananlar arasında hüküm verme. (Bakara 2/213, Nur 24/48, 51 …)

9- İlahi Kitap. (Al-i İmran 3/19, 61, Yunus 10/93, Nahl 16/27 …)

10- Peygamberlerin tecrübi bilgisi. (Bakara 2/151, 251, Nisa 1/113, Kehf 18/66)

11- Allah tarafından peygamberlere öğretilen rüya te´vili ilmi. (Yusuf 12/5, 6, 21, 37, 100 …)

12- İnsanların akli çabalarıyla ortaya koyduğu sanat, teknoloji ve bilgi.  (Necm 53/30,  Gafir 40/83 …)

13- Allah´ın hayvanlara ilham ettiği ilim. (Nahl 16/49, 68, Enam 6/38 …)

14- Allah´ı ve ahreti bilme. (Maide 5/83, Enfal 8/34 …)

15- Dünyanın imarına yönelik her türlü faaliyet.  (Maide 5/20, Tevbe 9/18 …)

16- Varlığımızı hakikatiyle bilmek. (Bakara 2/60, Nur 24/41 …)

17- Manevi ve maddi varlıkların sahip oldukları değerleri bilmek. (Bakara 2/211, 248, Al-i İmran 3/118, 190 …)

18- Olayları gerçeğe uygun değerlendirmek. (Al-i İmran 3/13, Yusuf 12/111 …)

19- Devleti ve insanları idare etme kabiliyeti ve ilmi. (Bakara 2/102, Maide 5/20, 44 …)

20- Dünya ve ahiret saadetine ulaştıran faydalı, ahlaki ve imani değerlerle donanmış her türlü ilim. (Bakara 2/26, 12, Zümer 39/9 …)

21- Mü´minlerin iman nuruyla elde ettiği bilgi.

22- Kur´an´ın itikadi, ameli ve ahlaki hükümleri.

İnsanlığa yol göstermek üzere inen ilk ayet, ilk emir, ikra (oku) emridir. Bu emir insanın hem kendisi, hem kainatı ve hem de inecek ayetleri okuması demektir. Okumasını ve neyi, nasıl okuyacağını bilmeyen müslüman  kitleler, sefalet, sıkıntı ve esaret içinde kalmaya mahkum olurlar.

Lokman Macit


CEHALETLE MÜCADELE

İlim Öğrenin!

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)