• Nombre de visites :
  • 1371
  • 23/2/2010
  • Date :

İBNİ ŞEHRAŞUB (ra)  2

gül

İbni Şehraşub'un (ra) Öğrencileri

  İbni Şehraşub (r.a) Bağdat, Hille ve ömrünün son dönemlerini geçirdiği Halep'te ikamet ettiği sıralarda da birçok öğrenci yetiştirdi. Yetiştirdiği öğrencilerden birkaçı;

1-Allame Seyyid Muhammed Halebî (r.a), (ö.h.585)

2-Şeyh Cemaleddin Ebu'l Hasan Ali b. Şerih Hilli Cemaani (r.a), (ö.h.581)

3-Şeyh Tacuddin Hasan b. Ali Derbi (r.a)

4-Şeyh Yahya b. Muhammed Suravi (r.a)

5-Yahya b. Ebu Teyy-i Halebî (r.a)

6-Seyyid Kemaleddin Haydar Hüseyni (r.a)

İbni Şehraşub'un (ra) Eserleri

  Kalemi son derece etkili ve güçlü bir âlimdi. Fıkıh, usul, kelam, hadis, tefsir ve rical dallarında İslam âlemine faydalı ve kalıcı eserler kaleme alarak âlim ve muhaddislerin hizmetine sundu. Yazmış olduğu bazı eserler:

1-Muteşabihu'l Kuran ve Muhtelifih (hicri 570 yılında Hille'de yazmıştır.)

2-Menakibu Ali b. Ebu Talib ( bu eseri On dört masumun (a.s) fazileti hakkında telif etmiştir.)

3-Mualimu'l Ulema (1021 âlimin hayatını içermektedir.)

4-Mesalibu'l Nevasib[1]

5-Mahzunu'l Maknun fi-Uyuni'l Funun

6-el-Havi

7- el-Evsaf

İbni Şehraşub (ra) Şiir Meydanında

  İbni Şehraşub (r.a) şiir ve edebiyat meydanında da büyük ve eşsiz üstatlardan sayılmaktaydı. Şiirlerini genelde ahlak, irfan ve Ehlibeyt'in (a.s) methi hakkında yazmıştır. Şiirlerini "Menakib" adlı kitabında çeşitli münasebetlerde getirmiştir. Ehlibeyt'in (a.s) methi hakkındaki şiirlerinden bir kesit:

  Peygamber'in (s.a.a) vefatından sonra insanlar önderler seçti. Benim önderlerimde, ondan sonra onun evlatlarıdır.

hasan bin şûbe harranî

  Niçin ashabı onun sahabesi olma hasebiyle şeref buldular; evlatları hem ashap ve hem de ciğer paresiydiler.[2]

Başkalarının Gözünde İbni Şehraşub (ra)

  Büyük İslam âlimlerini buyrukları, yazıları ve kaleme aldıkları eserlerden tanımak mümkündür. İbni Şehraşub İslam âlimleri ve muhaddisleri içerisinde yer edinmiş adı saygıyla anılan büyük bir İslam düşünürüdür. Şii'siyle-Sünni'siyle herkes ondan övgüyle bahsetmiştir.

  1-Allame Mir Mustafa Hüseyni Tefrişi şöyle der :

"İbni Şehraşub (r.a) Şia'nın büyük fakih, şair ve yazarlarındandır."[3]

  2-Şeyh Ebu Ali Hairi şöyle nakleder:

"İbni Şeh-raşub'un fazileti tartışılmaz bir konudur."[4]

  3-Allame Mirza Hüseyin Nuri der ki:

"Şia'nın iftiharı, şeriatın tacı, sahilsiz okyanus, faziletlerin ihyacısı, din ve İslam güneşi İbni Şehraşub fakih, muhaddis, müfessir ve muhakkik idi."

  Ehlisünnet âlimlerinden Selahaddin Sefedi şöyle diyor:

"Muhammed b. Ali b. Şehraşub Şia'nın tanınmış şahsiyetlerindendir; 8 yaşında Kuran-ı ezberlemiş usul ilminde büyük adımlar atmıştır. Abbasi halifesi Muktedi döneminde Bağdat'ta konuşmalar yapardı."

İbni Şehraşub'un (R.A) Vefatı

  Ehlibeyt fakihi İbni Şehraşub (r.a) yaklaşık bir asırlık bereket ve maneviyat dolu ömrünü, yüce İslam yolunda geçirdi. Cuma gecesi 22 Şaban hicri 588 yılında Halep'te ebedi yurda göç ederek bu şehre defnedildi.[5]


[1]-ez-Zeria, c.19, s.76.

[2]-Menakib-u Al-i b. Ebu Talib, c.4, s.148.

[3]-Nekdur-Rical, c.2, s.82.

[4]-Amelu'l Amel, c.2, s.285.

[5]-Eyanu'ş-Şia, c.1, s.82.


İBNİ ŞEHRAŞUB (ra) 1

HASAN BİN ŞÛBE HARRANÎ

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)