• Nombre de visites :
  • 2105
  • 2/2/2010
  • Date :

Erbain Ziyareti

imam hüseyin

  Bu ziyaretin (Sefer ayının yirminci)  İmam Huseyn’in (aleyhisselam) şehadetinin 40. günü okunması tavsiye edilmiştir. Tezhip ve Misbah kitaplarında kaydedilen Sehmanı Cemalin İmam Caferi Sadık’tan  (aleyhisselam) rivayet ettiği ziyaret şöyledir:

Erbain Ziyareti Okunuşu:

  Esselamu alâ veliyyillahi ve habibih.Esselamu alâ halilillahi ve necibih.Esselamu alâ safiyyillahi vebne safiyyih.Esselamu alel Huseyn il mazlum işşehid.Esselamu alâ esir il kurubât ve qatil il eberât.    Allahumme inni eşhedu ennehu veliyyuke vebnu veliyyik.ve safiyyuke vebnu safiyyik.Ekremtehu bişşehadeti ve hebevtehu bissaadeti vectebeytehu bi tiybil viladeti.Ve ceeltehu seyyiden mines sade ve qaiden minel qade.Ve zâiden minez Zâde.Ve a’ateytehu mevâris el enbiya,ve ceeltehu hucceten elâ halqike minel evsiyâ.Fee’zere fidduâve menehen Nushe ve bezele muhcetehu fik.Liyestenqize ibâdeke minel cehaleti ve hayretiz zalâle.Ve qed teğazere aleyhi men ğerrethud dünyâ.Ve baâe hazzehu bil erzelil edna.Ve şerâ ahiretehu bissemenil evkes.Ve teğetrese ve teredda  fi havahu ve esheteke ve eshete nebiyyeke ve etae min ibadike ehpleş şiqaqi ven nifaq,ve hameletel evzar el mustevcebinen nar.Fe cahedehum fike sâbirenmuhtesiben hetta sufike fi taetike demuh vestubihe herimuh.

imam hüseyin

  Allahumme fel’enhum le’nen vebila ve ezzibhum ezaben elima.Esselamu aleyke yebne Resulillah.Esselamu aleyke yebne seyyidil evsiyâ.Eşhedu enneke eminullâh vebnu eminih.İyşte saida ve mezeyte hamiydâ ve mutte feqidâ mezlumen şehidâ.Ve eşhedu ennellahe muncizummâ veedeke ve muhlikun men hezeleke ve muezzibun men qeteleke.Ve eşhedu enneke vefeyte bi ehdillah ve cahedte fi sebilihi hetta etakel yeqin.Feleenallahu men qeteleke.Veleenallahu men zelemeke. Veleenallahu ummeten semiet bizalike fereziyet bih. Allahumme inni uşhiduke enni veliyyun limen vâlah.Ve eduvvun limen âdâh.Bi ebi ente ve ummi yebne Resulillah.Eşhedu enneke kunte nuren fil eslabiş şamihe vel erhamil mutehere.Lem tunecciskel cahiliyyetu bi encasiha ve lem tulbiskel mudlehimmatu min siyabiha.Ve eşhedu enneke min deâimid din ve erkan il muslimin.Ve me’qilil mu’minin.Ve eşhedu ennekel imam ul berrut teqiyyur reziyy ezzekiyyul hâdiyyul mehdi.Ve eşhedu ennel eimmetu min vuldike kelimetut teqva ve e’elamul hudâ vel urvet ul vusqa,vel huccetu elâ ehlid dunya.Ve eşhedu enni bikum mu’min vebi iyâbikum mûqin. Bi şeraiyi dini ve hevatimi ameli.Ve qelbi liqelbikum silmun ve emriy li emrikum mutte’bi.Ve nusretiy lekum muedde.hetta ye’zenellahu lekum.Meekum meekum lâ mee eduvvikum.Salavatullahi aleykum.ve ela ervahikum ve ecsadikum ve şahidikum ve ğaibikum ve zahirikum ve batinikum


Kerbela Toprağı 2

Muharrem

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)