• Nombre de visites :
  • 1893
  • 23/1/2010
  • Date :

?ffet nas?l kazan?l?r? 2

iffet

  Soru: Sayg?de?er hocam, a?a??daki sorumu cevaplarsan?z sevinirim. Allah ilminizi amelinizle birlikte art?rs?n.Ben üniversite mezunuyum ve ?u an ?zel bir sekt?rde çal???yorum. Cok zorland???m bir mesele  var. Karakter olarak samimi, ne?eli bir insan?m. ??yerimde namahremlerle muhatap olmuyorum; ama bayan arkada?larla bazen çok samimi ortamlar oluyor. Ben a??r, takval?, seçkin bir bayan olmak istiyorum. Bunu her zaman ba?aram?yorum. Hz. Resulullah (s.a.a):

“Benim bildiklerimi siz bilseydiniz, hiç gülmez hep a?lard?n?z..” buyuruyor.

   Takva, hatta vera’ nas?l olur? ?ffet nas?l kazan?l?r? Ni?anl?m bana Hz. Fat?ma’n?n talebesi diyor. Alakam yok. Bana anlat?n bir bayan, imanl?, takval?, Hz Fat?ma gibi bir bayan nas?l olur? Allah raz? olsun.

  Yaz?n?zdan anlad???m?z kadar?yla mü?terek bir yuva kurma a?amas?ndas?n?z. Allah her iki dünyada mesut ve bahtiyar eylesin. ?imdiden kendinizi fikren ve amelen mü?terek bir yuvada üstelenece?iniz, g?revleri en güzel ?ekilde ??renme?e gayret edin. Bu konuda Türkçe’ye kazand?r?lm?? güzel eserler var; onlar? okumay? ihmal etmeyin. Mü?terek bir hayatta en ?nemli olan ?ey, e?lerin birbirlerini anlaya çal??malar?d?r. Bir kad?n erkek psikolojisini, bir erkek de kad?n psikolojisini çok iyi bilmelidir. Bundan gaflet edenler genelde ailedeki gereken mutlulu?u yakalamakta zorlan?yor ve hayat? hem kendisine, hem de ba?kas?na zehir ediyorlar. Ailede kar??l?kl? sevgi, sayg? ve fadakarl?k en ?nemli unsurdur. Allah-u Teala insanlar? farkl? karakterlerde yaratm??t?r.

iffet

  Her ?eyde ayn? dü?ünen ve ayn? karaktere sahip olan iki ki?iyi bulmak imkans?z veya en az?ndan çok zordur. Bu yüzden bu gibi durumlarda her iki taraf?n da fedakarl?k g?stermesi zorluklar?n a??lmas?nda büyük rol oynar. Ailede sürekli hak-hukuk gütmek ve durup oturup kad?n haklar? ??yledir, erkek haklar? b?yledir diye kar?? tarafa ahkam kesmek çok zararl? bir ?eydir. Bu en son ba?vurulacak çaredir. Bütün bunlardan ?nce sevgi, sayg? ve fedakarl?k ?n planda olmal?d?r. Tabi bunu s?ylerken taraflar?n birbirlerine kar?? g?zetmeleri gereken haklar? ihmal edebilirler demek istemiyoruz. Elbette her iki taraf, bu haklar? en güzel ?ekilde ??renip onlar? riayet etme?e çal??mal?d?rlar. Demek istedi?imiz, iki taraf?n birbirlerine kar?? durup oturup hak-hukuktan bahsedip kar?? taraf? bunlar? riayet etmemekle suçlamas? veya bu benim hakk?md?r, sen buna riayet etmelisin, gibi y?ntemlere ba?vurmalar?, aralar?nda olan sevgi ve sayg?ya zarar verir diye dü?ünüyoruz. Tecrübe de bunu bize g?steriyor. Fedakarl???n esas oldu?unu ?n plana ç?karan hadisler de var tabi.

  Kad?n olman?z hasebiyle müsaadenizle bir de size ?zel bir hat?rlatmam?z olacak; o da hadislerde de s?k s?k vurgulanan tevazu olay?d?r.

Kad?n-erkek, insan psikolojisini bizim hepimizden daha iyi tan?yan Peygamber ve ?mamlar?m?z, bir kad?n?n e?ine kar??  mütevazi ve itaatkar davranmas? hususunda ?nemli ve ?iddetli tavsiyeleri vard?r.

  Bu da erke?in kad?na kar?? bir ayr?cal??? oldu?undan de?il, maslahat ve mutluluklar?n?n buna ba?l? oldu?undan dolay?d?r. Bu hususa riayet eden kad?nlar için hadislerde büyük sevaplar vaad edilmi?tir. Allah’a emanet olun.

MUSA AYDIN


?ffet nas?l kazan?l?r? 1

?SLAM DA KADIN HAKLARI

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)