• Nombre de visites :
  • 2497
  • 13/10/2009
  • Date :

Diğer Dinlerde Mehdi İnancı 1

mehdi inancı

             Dünyayı ıslah edecek olan vaad edilmiş Mehdi inancının sadece İslam dinine mahsus bir akide olmadığına, bu inancın İslam öncesi semavi dinlerde de mevcut olduğuna yukarıda işaret etmiştik. Dolayısıyla ahır zaman kurtarıcısını sadece İslam ümmeti değil, bütün semavi dinlerin mensupları, hatta bütün insanlık beklemektedir. Kısacası; bütün dinlerin mensupları dünyanın karanlık ve bühranlı bir dönemde, yani her yeri zulüm, fesad ve dinsizliğin kapladığı bir esnada büyük bir kurtarıcının zuhur edeceğine, onun fevkalede gaybi bir güç seyasinde dünyanın bozuk durumunu düzelteceğine ve Allah inancını dinsizlik ve maddeciliğe üstün kılacağına inanmaktadır. Bu güzel müjde sadece Zerdüştlerin mukaddes kitaplarından sayılan "Zend, Pezend ve Camasibname" kitaplarıyla Yahudilerin Mukaddes kitabı "Tevrat", ilaveleri ve Hıristiyanların mukaddes kitabı "İncil" gibi baki kalan semavi kitaplarda değil; hatta Brahmanlarla, Budistlerin mukaddes kitaplarında bile yer almıştır. Demek oluyor ki, bütün millet ve dinlerde bu inanç mevcuttur ve hepsi gaybi yardımla desdeklenecek va'dedilmiş güçlü bir kurtarıcıyı beklemekteler. Bunun anlamı şudur ki, Zerdüştüyle, Yahudisiyle, Hıristiyanıyla ve Müslümanıyla bütün semavi dinlerin izleyicileri, daha ötesi bir şekilde semavi dinden etkilenen ya da semavi olması muhtamel olan inanca sahib olan herkes, ahır zamanda büyük bir ıslah edicinin zuhur edeceğine inanır ve onu bekler.

       Buradan, Zerdüştlerin ona dünyanın kurtarıcısı anlamına gelen "Suşyans", Yahudilerin "Server-i Mikaili" Hıristiyanların "Va'dedilmiş Mesih" ve Müslümanların "Va'dedilmiş Mehdi gibi, her milletin kendisinin anlayacağı bir lakap vermelerinin veya onu kendilerinden biri olarak görmelerinin de pekala doğal olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü her hangi bir millete gönderilen bir ilahi elçinin beyanında veya semavi kitabta ahır zamanda mutlak adaleti sağlayacak ve ilahi dinin hakimiyetini bütün cihanda kuracak bir ilahi kurtarıcının geleceğine dair bir açıklama gelince, o millet ve topluluğun bu kurtarıcıyı kendilerinin anlayacağı bir lakapla anmalarından veya onun kendilerinden olan birinin olacağını sanmalarından yahut öyle yorumlamalarından daha doğal bir şey düşünülemez.

      Elbette biz Hz. Mehdi'nın zuhur edeceğini ispatlamak için eski semavi kitaplarda yeralan tebşirlere dayanmak istemiyoruz. Esasen buna ihtiyaç da yoktur. Çünkü inşaallah ileride göreceğimiz üzere, bunun Kur'an ve Sünnet'te yeterli dayanağı vardır. Biz sadece ahır zamanda evrensel bir kurtarıcının zuhur edeceği gerçeğinin bütün dinlerde yeralan ortak bir inanç olduğunu ve vahiy kaynaklı olup bütün peygamberlerin bu müjdeyi verdiğini belirtmek istiyoruz.

     Biz eski dinlerde bu hususta gelen bütün tebşirleri detaylı bir şekilde incelemek de istemiyoruz. Çünkü bunun kendisi müstakil bir kitap yazmayı gerektirecek kadar geniş bir konudur. Ancak öyle mesnetsiz bir iddiada da bulunmadığımızı göstermek için örnek olarak eski dinlerde bu hususta gelen tebşirlerden bazılarına değinmeden de geçmeyeceğiz.

     Fakat bu tebşirlerden örnekler zikretmeden önce şu hususu da belirtmek zorundayız ki, son zamanlarda bazı yazarlar ahır zaman kurtarıcısına dair tebşirlerin Tevrat ve Zend gibi eski dinlere ait mukaddes kitaplarda da yer aldığını görünce, hemen bunun İslam diniyle ilgisinin olmadığını ve bu inancın Yahudiler veya Zerdüştlerce İslam dinine sokulan bir hurafe ve efsane olduğunu iddia etmeğe başlamışlardır.

      Oysa ki bunların bu tavrı, bilimsellikten uzak olmakla birlikte,  Kur'an-ı Kerim ve İslam'ın ruhuna aykırı bir yöntemdir.


Kur’an’da Hz. Mehdi (a.s)

Hadislerde Hz.Mehdi (a.s.)

Ehl-i Sünnet Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s) 1

Ehl-i Sünnet Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s) 2

İmam Mehdi Ümit Kaynağıdır

HZ. MEHDİ (A.F)’İN DOĞUMU

GÜNEŞİN DOĞUŞU

Hz. Ali (a.s)’ın dilinden İmam Mehdi (a.f)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)