• Nombre de visites :
  • 5989
  • 2/1/2008
  • Date :

Hel etâ şânındadır Allahu ekber yâ Ali

Hel etâ şânındadır Allahu ekber yâ Ali

Fahr-ı âlema vâris-i yâr-ı peygamber yâ Ali

Hel etâ şânındadır Allahu ekber yâ Ali

 

Cânımın cânândır Zeynel"abâ her rûz ü şeb

Sad sâlam olsun ana zâtına mazhar yâ Ali

 

Zer gibi bî kıymet eyler kîmyâ-yi himmeti

Zümre-i âşıkları ol Şâh-i Bâkır yâ Ali

 

Kılma sen mahrum cemâlinden temâşâ eyledim

Sevdiğim cânım Takî cânımda server yâ Ali

 

Cânı koydum yoluna sevdim seni de yâ Nakî

Şahlar içre pâdişahlar serveridir yâ Ali

 

Mehdi-i mîrlivâyi eyle ihsan el"aman

Kuvvet ü ziya vere dîne mükerrer yâ Ali

 

Sendedir şems-i nübüvvet âfitâb-ı tal"atin

Şa"şaandan feyz alur mâh-ı münevver yâ Ali

 

Sensin ol derya-yi a"zam kim nihâyetsiz muhit

Bahr ü ber yanında çün bir katre kemter yâ Ali

 

Sendedir hatm-i kelâmullah-ı nâtık nâgehan

Eyle i"tâ bende-i bîçâre ister yâ Ali

 

Kıl gürûh-ü Askerî Nâcî bizi Ecrî gibi

Nefs-i şûmu kat" ede mânend-i Hayder yâ Ali

 

Aşık Ecri

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)