• Nombre de visites :
  • 5753
  • 24/10/2007
  • Date :

             LÂ FETÂ İLLÂ ALİ            

lâ fetâ illâ ali

 

Ol zaman "Kun" emrini fermân edende kirdigâr

Sâni-i kevn u mekân, ol hâlik-i leyl u nehâr

Hâme-yi kudretle tahrîr eyledi bil-iftihâr

Levh-i mahfûz uzerine, bu kelâmı derkenâr

Hem kırâat eyledi, kavm-i melâik aşikâr

Lâ feta illâ Ali lâ seyfe illâ Zulfikâr

 

Bu kelamı vird-i evrâd eyledi Rûh-ul Emîn

Olmadan arayiş seb'i semâvât u zemîn

Tâ ezelden vardır, nâm-ı Emir-ul Muminin

Nass-ı kat'île buyurmuştur İlâh-ul âlemin

Sakiyi kevser Ali'dir bildiler ilmelyakin

Lâ feta illâ Ali lâ seyfe illâ Zulfikâr

 

Bu kelâm ile mucessem oldu Âdem âli zât

Bu kelâm ile Nebi Nûh buldu tûfandan necât

Bu kelam ile Hızır nûş eyledi âb-ı hayât

İbn-i Meryem, bu kelâm ile diri kıldı memât

Bu kelamın zikri bişek, mahveder bin seyyiât

Lâ fetâ illa Ali, lâ seyfe illâ Zulfikâr

 

Bu kelâm İbrâhîm'e nârı gülistân eyledi

Bu kelâm İsmâil'e inzal-i kurbân eyledi

Bu kelâmdır İbni Davud'u Süleymân eyledi

Bu kelâmdır Yûsuf'u misr içre sultân eyledi

Bu kelamı vird edenler kâmil imân eyledi

Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zulfikâr

 

Devr-i devrân eyledi, tâ geldi devr-i Mustafâ

Kıldı nazil ani Cibril, bâ-fermân-i Hudâ

Ehl-i tasdike numayân oldu sırr-ı la fetâ

şrikinin başına çaldıkca Şâh-ı Evliyâ

Aşikârâ seyt-i seyfinden gelirdi bu sadâ

Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zulfikâr

 

Gâfil olma ism-i azamdır, muhakkak bu kerem,

Bu kelâm ile muzeyyen oldu pes Darusselâm

Bundadır "isnâ aşer" esrârı, ey sâhib merâm

Oniki nokta derûnunda düzülmüştür tamâm

Zikr kil subh u mesâ, ey dil bi-izz u ihtişâm

Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zulfikâr

 

Tâ Kıyâmet bu kelamı, vird-i evrâd eylerim

Nam-ı pak-i Haydar'ı, ez cân u dil yâd eylerim

Evvel âhir, bu kelâm ile sitemdâd eylerim

Bülbülüm, ol gül için bin, nevha icâd eylerim

gülşen-i vahdette "Rifat" böyle feryâd eylerim

Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zulfikâr

 

SALLU ALÂ MUHAMMED

VARLIK GÜLÜ

YA ALİ

 

 
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)