• 2. TEVHİD
  • Allah'a iman etmeyen birisi onun yasaklarından ve büyük günahları işlemekten sakınmaz. Kendi arzusu, heva ve hevesi doğrultusunda her hoşuna giden fesat ...
  • 1. TEVHİD
  • De ki: O Allah tektir. Allah, Samed'dir (Her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir.) Doğurmamış ve doğmamıştır ve O'nun hiçbir eş ve benzeri yoktur...
  • ALLAH'IN SIFATLARINA İNANCIMIZ
  • Cemal ve kemal sıfatlarının, yani ilim, kudret, gına, irade, hayat gibi sübuti sıfatların tümünün, zatına muzaf sıfatlar olmayıp zatının aynı olduğuna inanmaktayız...
  • ALLAH-U TEÂLÂ'YA İNANCIMIZ
  • Allah-u Teâlâ'nın var ve bir olduğuna, hiç bir eşibenzeri bulunmadığına inanmaktayız. Kadim'dir, zevali yoktur, ona zeval erişemez....
  • TEVHİDE DAİR İNANCIMIZ
  • Her hususta Allah-u Tealayı bir bilmenin vücübuna inanmaktayız. Zatı itibariyle varlığına, birliğine, bunun vücübuna inanmamız nasıl gerekse aynı tarzda sıfatlarında tevhid de vacibdir ...
  • ALLAHI TANIMAK
  • Biz inanıyoruz ki: Yüce Allah bütün varlık aleminin yegâne yaratıcısıdır ve Onun azamet, ilim ve kudretinin izleri kâinattaki bütün mevcudatın alnının...
  • TEVHİD NEDEN İBARETTİR?
  • İslam’ın dünya görüşünün temelini oluşturan tevhid Allah’ı her türlü efsane, noksanlık ve güçsüzlükten münezzeh bilmektir...
  • ADALETİN ÖNEMİ
  • Daha önce de işaret ettiğimiz üzere; adalet sıfatı, Allah Teala'nın kemalî, subitî ve ef'alî sıfatlarından biri olup, Allah Teala'nın sıfatları bölümünde ele alınması gerekir...
  • Allah Teala'nın Adaletini İspatlayan Deliller
  • Allah Teala mutlak kemaldir. O'nun kemalinin üstünde olan bir kemalin ve O'nun iradesinin üstünde bir iradenin olması mümkün değildir. O, mutlak kudret sahibidir. Dilediğini önünde hiçbir engel olmaksızın yapar...
  • Adalet Nedir?
  • Adl kelimesi Arapça bir kelime olup aşağıda zikredeceğimiz anlamlarda kullanılmıştır...
  • ADALET KAVRAMI VE KARŞIT GÖRÜŞLER
  • Biz Ehl-i Beyt dostlarına göre adalet, dinin temel ilkelerini oluşturan itikadi konulardan bir diğeridir. Adalet Allah Teala'nın sübutî sıfatlarından biri olup...
  • ADL HAKKINDAKİ İNANCIMIZ
  • Allah-u Teala'nın kemale ait bütün sıfatlarının birinin de adl olduğudur; Allah-u Teala'nın adil olduğuna, zalim bulunmadığına inanmaktayız. Kazasında cevretmez,...
  • ADALET HAKKINDA
  • Alemlerin Rabbi Yüce Allah adildir. Herkesin hakkı onun yanında mahfuzdur ve kimsenin hakkını zayi etmez. Sebepsiz yere kişiler arasında fark gözetmez...
  • İÇTİHAT
  • İbn Esir şöyle yazar: İçtihat, bir şeye ulaşmak için çaba sarf etmek anlamına gelir. Bu kelime "güç" anlamına gelen "cehd" kökünün...
  • SÜNNET VE BİDAT
  • Sünnet ve bidat iki İslâmî kavram olup, birinin anlamını bilmek diğerinin anlamını bilmeye bağlıdır ve bu iki kavram bir arada kullanıldıklarında anlamları daha iyi anlaşılır...
  • Semâvî Kitapların İniş Felsefesi
  • İnsanoğlunun hidayeti bulup doğru yola yönelmesi için Allah Teâla nice mushaf ve kitaplar göndermiş; bu cümleden olmak üzere Hz. Nuh'la (a.s) İbrahim'e (a.s) mushaflarını, Hz. Musa'ya (a.s) Tevrat'ı,...
  • Peygamberlerin Masumiyetini İspatlayan Akli Deliller
  • Allah Teala, peygamberleri kullarını kendi doğru yoluna hidayet etmek, onlara dünya ve ahiretteki saadetlerini doğrudan etkileyen doğru inanç ve amelleri göstermek ve onları kötü şeylerden sakındırmak için göndermiştir. Onlar gerçekte yeryüzünde...
  • Peygamberlerin Masumiyeti
  • Peygamberlerin en önemli sıfatlarından bir diğeri de masumiyet sıfatıdır. Peygamberlerin masum olup olmadıkları ve masumiyetin sınırları konusunda İslam ümmeti arasında ...
  • Vahiy Nedir?
  • Vahiy, Allah Tealanın, peygamberliğe seçtiği kişilerle, emirlerini iletmek amacıyla, niteliği bizim his ve idrakimizi aşan bir tür tekellüm şeklidir...
  • BÜTÜN PEYGAMBERLERİN DAVET USULÜ BİRDİR
  • Bütün peygamberlerin müşterek bir hedefi vardı: Allah'a, ahirete ve hesap gününe inanmak, sahih bir dînî eğitim ve terbiyeden geçirmek ve insan toplulukları arasında ahlakî prensipleri...
  • Peygamberlerin Hedefleri
  • Tüm peygamberlerin asıl hedefleri halkı, tevhid inancına, Allah'tan başka bir ilah olmadığına davet etmektir. Kur'an-ı Kerim peygamberlerin hedeflerinde esas...
  • Tevrat'ın Öyküsü
  • İsrailoğulları, Hz. Yakub'un soyundan gelen boylardan oluşmaktadır. Başlangıçta göçebe kabileler olarak yaşıyorlardı. Sonra Firavun onları Mısır'a getirdi...
  • Kur'an-ı Kerim Nübüvvet Senedidir
  • Kur'an-ı Kerim, bir çok yerde, Allah kelamı olduğunu tasrih ediyor. Yani aynı kelimelerle Allah indinden sâdır olmuş ve Resul-ü Ekrem de onu aynı kelimelerle almış...
  • HERKES GÜCÜNE GÖRE İMTİHAN EDİLİR
  • HERKES GÜCÜNE GÖRE İMTİHAN EDİLİR Biz Ehl-i Beyt dostları, Allah'ın adil olduğuna inandığımızdan, Allah Teala'nın insanları güçleri yetmediği şeylerden sorumlu tutmadığına inanıyoruz. Yani, Allah Teala ...
  • PEYGAMBERLER HAKKINDAKİ İNANCIMIZ
  • Peygamberlerin, mutlak olarak masum bulunduklarına inanmaktayız; nitekim İmamlar da öyledir; hepsine de tertemiz selam ve övgüler. Bu hususta bazı müslümanlar...
  • NÜBÜVVET'E DAİR İNANCIMIZ
  • Nübüvvetin İlahi bir vazife ve Rabbani bir sefirlik olduğuna inanmaktayız. Allah-u Teala, kullarına doğru yolu göstermek, dünyada, ahırette...
  • MASUMİYET HAKKINDA BİR SORUNUN CEVABI
  • Masumluk, her çeşit günah, hata ve sapma karşısında insanı koruyan gizli bir güçtür. Buna göre, böyle bir güce sahip olan şahıslar günah işlemeye...
  • MASUMİYETİN ANLAMI ÜZERİNE
  • Ayetten anladığımız kadarıyla, masumiyetin gerçekleşmesini sağlayan olgu bir tür ilimdir ki, bu ilim kişiyi günaha ve hataya bulaşmaktan
  • NÜBÜVVET
  • Bu bahse girmeden önce bir noktanın hatırlatılması zaruridir. İnsanın yaratılışının hedefi nedir? İnsan salt madde olarak ve sadece zevk için mi yaratılmış...
  • İmamet Makamı
  • "İlâhî imamet" makamı, Kur'ân-ı Kerim açısından iki makamdan (nübüvvet ve risalet) apayrı ve toplumu idare ...
  • TATHİR AYETİ
  • "Ey Ehl-i Beyt! Allah sizen her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmek diler." (Ahzab, 33)...
  • İmamın İsmeti
  • İmametin temel şartlarından ve imamın en önemli özelliklerinden birisi de "İsmet" sıfatıdır. İsmet...
  • İmam, İnsan Vücudundaki Kalbe Benzer
  • Göğsümüzde yer alan kalp, her an için kanı tüm organlara ulaştırmakta onlara yeni bir hayat ve canlılık vermektedir. Bir an için bile kalp duracak olursa, bu canlı ve faaliyet halindeki organlar...
  • HER ZAMAN BİR İMAM VARDIR
  • Allah Teâla'nın hikmeti, insanların hidayeti için nasıl peygamberler gönderilmesini gerektiriyorsa, aynı şekilde peygamberlerden sonra da her asır ve zamanda....
  • İMAMET 2
  • MEHDİ HAKKINDAKİ İNANCIMIZ Yeryüzünü, zulümle, cevirle dolduktan sonra adaletle, eşitlikle dolduracak olan ve Hazret-i Fatıma (aleyha selamın) evladından bulunan Mehdi'nin......
  • İMAMET 1
  • Allah-u Teala, De ki: Sizden ecir olarak ancak yakınlara sevgi istemekteyim. Hazret-i Peygamber'den de (s.a.a.), Onları sevmenin iman alameti, onlara buğzetmenin nifak nişanesi bulunduğu....
  • İMAMLAR HAKKINDAKİ İNANCIMIZ
  • İmamlar hakkında aşırı inanç besleyenlerin, yahud hulule inananların inançlarını beslemeyiz; "O söz, onların ağızlarından çıkan ne de büyük bir söz"ne de büyük....
  • İMAMET HAKKINDAKİ İNANCIMIZ
  • İmametin, usul-i dinden olup imanın, ona inanmakla tamamlanacağına itikaad etmekteyiz. İmamette, insanın, atalarını, çevresindeki kişileri, onları yetiştirdikleri sayılan....
  • MASUM İMAMIN SIFATLARI
  • Peygamber-i Ekrem ( s.a.a)'in vasi ve halifesi olmak, halkın zahiri ve batini hidayetini üzerinde taşımak ve Kur'an-ı ....
  • İMAM'IN MASUM OLMASI
  • İmamın Masum Olması İmamlarımızın önemli sıfatlarından birisi de, peygamberlerde olduğu gibi ismet sıfatıdır. Masum sözlükte korunmuş ve muhafaza edilmiş anlamındadır....
  • İMAMET
  • İmam sözlükte, kendisine tabi olanların önünde hareket eden ve dini, siyasi, toplumsal veya bilimsel bir konuda fiili olarak onlara önderlik yapan ve diğerlerininde takip....
  • Akıl ve Kıyamet
  •   Naklî delillerimizin olmadığını ve hiçbir peygamberin gelmemiş olduğunu varsaysak bile akıl, bu âlemin hareketinin ve her varlığın ilk yaratılışının sonuçsuz ve gayesiz olmayacağına hüküm verir. Her akıl sahibi, etrafına baktığı zaman
  • Kabir Azabı
  • Kabir azabı, kabrin insanı sıkmasıdır. Burası o kadar çetin ve zor bir geçittir ki, onu tasavvur etmek dünyayı insana daraltıyor. Nitekim Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: ...