• Kur'an'a ve Kimliğe Dönüş
  • Ben neyim, kimim ben? Ne istiyorsunuz benden? Hep yalpaladım durdum yıllardır sizin yüzünüzden. Sizler beni anlayamayan, Rahman'ın istediği şekil, kimlik ve...
  • İnsanın yaratılış gayesi Kurân’dır
  • Yüce Allah Rahman suresinde şöyle buyurmaktadır: ‘Rahman, Kurân'ı öğretti, insanı yarattı.’ Yani insanın yaratılışını Kurân’ın taliminden sonra ifade etmiştir....
  • İbadetin Siması
  • İbadet ve kulluk, Resulullah'ı (s.a.a) miraca çıkardı: "Geceleyin kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren münezzehtir."...
  • Ahlâkın Önemi
  • İslâm dini, ahlâka pek büyük bir kıymet ve önem vermiştir. Aslında İslâm, bir ahlâk ve fazilet, bir hikmet dinidir. Öyle ki, Peygamber Efendimiz buyurmuştur...
  • Ahlâk Nedir?
  • Ahlâk sözü, hulk kelimesinin çoğuludur. Hulk, insanın ruhundaki "huy" dediğimiz bir meleke, özel bir hal demektir...
  • İslamda İbadet ve Temizlik
  • Yüce Allah'a güzel niyet ve samimi bir kalb ile ibadet ve itaat etmekle kazanılmış olur. İbadetlerin bir kısmı da temizliğe ....
  • Allah Korkusu
  • Korku sözcüğü genel olarak Kur'an'da anlatılmak istenen duruma göre dokuz ayrı kelime ile ifade edilmiştir. - "Havf" kelimesi özellikle bilinen...
  • Besmele ile Başlamak
  • Her işe başlarken Allah-u Teala'nın o mukaddes sıfatından yardım almalıyız. Onun eserleri ve sonuçları bütün alemi kapsamış....
  • Gafletle Geçen Yıllar
  • Uyur-gezer gibidir gafil; yürür, fakat yürüdüğünün farkında değildir. Bir şeyler yapar ama, ne yaptığını tam kestiremez...
  • Ahlak İlmi Öğrenmenin Yararı
  • Nefs-i emmareye karşı mücahede eden ve kalplerini kötülüklerden arındırmaya çalışan bazı salih ve takvalı kardeşler, ahlak...
  • Şefkat
  • Günümüzde topyekün dünya ve hususiyle de bizim coğrafyamızdaki milletler, şimdiye kadar olanlardan çok farklı ve öncekilerle kıyas...
  • Nifakla Savaşmak
  • Savaş ve mücadelelerin en çetini nifakla savaşmak, münafıkla mücadele etmektir...
  • RABBİMİZE KARŞI MAZERETİMİZ VAR MI?
  • Tebliğin, insanları uyarmanın, kötülük ve çirkinliklerin giderilmesi, hakkın ve adaletin hakim kılınması için mücadele etmenin hedefi öncelikle dünyevi...
  • Namaz ve Terbiye
  • Her ne kadar namaz ruhî ve manevî bir bağlantı olup hedefi Allah'ı anmaksa da, ancak İslâm bu ruhun isteğini bir takım terbiye...
  • İLAHî YOL GÖSTERİCİLİK - HİDAYET
  • Bildiğimiz anlamıyla hidayet (yol göstericilik), hangi açıdan bakılırsa bakılsın, fiillerin tanıtımı ve nitelendirilmesi amacıyla kullanılan bir kelimedir....
  • NEREDEN BAŞLAMALI?
  • Önce Kendimizden Başlayalım Başkalarına marufu emrederken kendimiz münker işleyecek olursak...
  • Zamana Dikkat Etmek
  • Bazen marufu emredip münkerden sakındırmak, belli bir zamanda etkisiz; ama başka bir zamanda etkilidir...
  • VAHİY AYNASINDA NAMAZ
  • Namazın anlamı, değeri, faydası ve sırları ile ilgili yüzlerce ayet ve hadis vardır. Bu kadar ayet ve hadis arasında, namazın gerçek...
  • MÜNKER NEDİR?
  • Akıl ve dinin kötü gördüğü her şey münkerdir. Münkeri sınırlandırmak imkânsızdır. Kur'ân-ı Kerim'de münkerlerin bazı örnekleri açıklanmasına
  • Ahlaki Değerler
  • Nefsi eğitip yetiştirmenin, seyr ve süluk edip Allah'a yakınlık makamına erişmenin yollarından biri de insanın içinde kökeni olan ahlakî fazilet....
  • Hakka Giden Yol
  • Hakka giden yolun salikinin şu bir kaç noktaya riayet etmesi gerekir. Bu yolun rehberleri olan Ehl-i Beyt'in (Allah'ın selamı onlara olsun) açıklamış olduğu...
  • Şirk İle Mücadele
  • İnsanları şirk çıkmazından kurtarıp tevhit yoluna döndürmek, semavî dinlerin önemli hedeflerindendir...
  • Günah İşleten Etkenler
  • Bâtıl ve sapık fikirler nasıl birçok günahın kaynağını teşkil ediyorsa, bâtıl zanlarda ve tasavvurlarda bulunmak da insanı günaha iter...
  • Allah Kibirlenenleri Sevmez!
  • Böbürlenme, kendini beğenme ve çok defa bir fâikiyet mülâhazası içinde bulunma diyebileceğimiz kibir, kişinin, bir kısım farklı....
  • Mazlumun Allah’ı var
  • Adalet mülkün temeli, zulüm bu temele yerleştirilmiş bir dinamit; adalet, Hakk’ı ve halkı hoşnut etmenin en emin yolu, zulüm....
  • İnsanın derdi nedir?
  • ? İnsanın derdi derken mesela bir baş ağrısı mı gelmelidir akla? İnsanın insanlık boyutu söz konusu ediliyorsa meselenin baş ağrısı ya da benzeri bir...
  • İnanmak veya inanmamak
  • İnsana bahsedilen düşünebilme ufku, nimet, ihsan ve şereflerin en büyüğüdür, İnsanın insanlığını bilmesi, yüklendiği büyük misyonu îfâ edebilmesi, bir ihsan-ı ...
  • İYİLİK VE ÖZVERİYE DAVET
  • İnsanlara iyilik ve ihsanda bulunmanın İslam nazarında insani bir değer olduğu şüphesiz. İnsanların kaygısını sinede taşımak ve onlara hizmeti....
  • Nefis Tezkiyesinin En İyi Yolu
  • Allah'ın has kulları olan evliyaullah ve iyileri sevmek gaye midir, vesile midir? Evet, bu sevgi bir amaç mıdır, yoksa nefsin arıtılıp temizlenmesi, insanın terbiye....
  • Kurban teslimiyettir
  • İbadetler, Rabbimizin emri olduğu için yapılır. Allah (celle celâluhu) emir verir, biz de kulları olarak bunu yaparız....
  • İhmal Ettiğimiz Bir Güzellik : Akrabalık
  • İnsan tek başına yaşayamaz. İnsanlarla münasebet, hayata mânâ ve güzellik katar. Bunun için insan hayatının çok mühim yönlerinden biri, insanlarla kurulan yakınlıklar...
  • EVLİLİĞİN ÖNEMİ
  • Yüce Allah, beşerin bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarını farzlar ve sünnetler doğrultusunda tam anlamıyla gidermiştir. Toplumun her ferdi, her yerde ve alanda karşısına....
  • Sabır, direnç göstermektir
  • Kur’an, sabrı atıl kalmak değil, direnç ve dayanıklılık göstermek şeklinde tanımlar. Yani sabır mücadelede sebat etmektir.Herhangi bir inanç ve düşünce ekolünün.....
  • Emri Maruf
  • Günahın kötü sonuçlarını bilmek insanı nasıl münkerden sakındırırsa, ....
  • Allah'ı Çok Anın!
  • Allah'a İman Yetmez, Allah'ı Anmak da Gereklidir Kimi insanlar vardır ki inanırlar; Allah'ın varlığı ve ahiret konusunda....
  • Gerçek Zühd
  • Amr İbn-i As'ın Abdullah ve Muhammed adlarında iki oğlu vardı. Bunlardan birisi tıpkı babasına çekmişti....
  • KURAN AHLAKI - TEVEKKÜL
  • Bütün olayları meydana getiren Allah'tır. Allah'ın yaratmış olduğu olayların hepsinde müminler için mutlaka ...
  • Gerçek İbadet
  • İslam dininin yüzde yüz onayladığı insani değerlerden biri "ibadet"tir. Burada kastedilen özel anlamda ibadettir.
  • Münkerden Sakındırma
  • Hz. İbrahim (a.s) amcasının putlara taptığını görünce, "önünde eğilip büküldüğünüz şu heykellerin ne manası var?!" demektedir...
  • İbadet, Huzur Kaynağıdır
  • Elbette zorba günahkârları, büyük sermaye sahiplerini, bilim, sanat ve teknoloji sahiplerini tanırsınız, fakat bunlar arasında huzurlu olan bir kişiyi...
  • Namazın Anlam ve Önemi
  • Namaz hakkında ne kadar söz söylense, ne kadar yazı yazılsa yine hakkıyla açıklanamaz; dinin direği, İslâmın sancağı, dinlerin...