• Hayyul Kayyum-2
  • Görüldüğü gibi, yüce Allah dünya hayatını bu şekilde nitelendiriyor ve onu bir meta konumuna indirgiyor. Meta ...
  • Hayyul Kayyum-1
  • Diri anlamına gelen Hayy ismi, kalıcı hayat sahibi demektir. O da, diğer sıfatı müşebbeheler gibi sürekliliğe...
  • ALLAHIN SELBÎ SIFATLARI
  • Allah Tealanın sıfatlarını kısımlara ayırırken Onun sıfatlarının iki çeşit olduğunu hatırlattık: Birincisi...
  • Allah Sonsuzdur-3
  • Alemdeki varlıkların çok, çeşitli ve farklı olmalarında kimsenin şüphesi yoktur. Ama bütün bunlar ...
  • Arş ve Kursi -9
  • Çünkü bunlar en büyük iki gayp kapısındandırlar. Her ikisi de gayptır. Gaypta birbirinin ...
  • Allah Sonsuzdur-3
  • Alemdeki varlıkların çok, çeşitli ve farklı olmalarında kimsenin şüphesi yoktur. Ama bütün bunlar ...
  • Arş ve Kursi -8
  • Hadisçi Ebu Karra, İmam Ebul-Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)ın yanına götürmesini benden...
  • Arş ve Kursi -7
  • Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)a Kürsüsü gökleri de kaplayıp kucak­lamıştır, yeryüzünü ...
  • Arş ve Kursi -6
  • Benzeri bir anlamı içeren ve aynı soru-cevap tarzında ifadeler kapsayan birçok rivayet Ehl-i Beyt ...
  • Arş ve Kursi -5
  • Bu açıklama ile İmamın (a.s), Çünkü kürsî, gaybın dış kapısıdır... şeklindeki sözünün anlamı ortaya ...
  • Arş ve Kursi -4
  • İmamın (a.s), Çünkü kürsî, gaybın dış kapısıdır. Yoktan var olmaların ve nesnelerin ortaya çıkışlarının ...
  • Allah Sonsuzdur-2
  • Kaldı ki Allah’ın, başkalarına ihtiyacı yoktur, her şey ona muhtaçtır. Varlığı için bir mekana sahip olmak ...
  • Allah sonsuzdur-1
  • Allah’ın sonsuz olması demek, zatının her yönden sınırsız ve bütün kemallere sahip olması demek ...
  • Arş ve Kursi -3
  • İmamın, O, her şeyin hayatı ve her şeyin nurudur. şeklindeki sözü, daha önceki sözlerini açıklayan ...
  • Arş ve Kursi -2
  • Caselikin, Söyle bana, Allah mı arşı, yoksa arş mı Allahı taşıyor? sorusundan açıkça anlaşılıyor ki...
  • Arş ve Kursi -1
  • Emirül-Müminin şöyle buyurdu: «Arşı, gökleri, yeri, bu ikisinde bulunan varlıkları ve bu ikisinin arasında yer ...
  • Allahın Zatı Ve Sıfatı-2
  • Sıfatlar kemal ve eksik sıfatlar olmak üzere ikiye bölünür. Önceden de belirtildiği gibi bu nitelikleri taşıyan varlığın var oluşsal değerinin ...
  • Allahın Zatı Ve Sıfatı-1
  • Bir insan hakkında akli incelemede bulunursak onun kişiliğini ortaya koyacak bir zata ve o zatı tanıtacak bir takım örneğin filanın evladı yahut oğlu olması...
  • Allahın Varlığı-3
  • Yahudilerin din bilginlerinin başı (Resul Calut) Yahudilere de­di ki: Müslümanlar, Alinin en keskin mücadeleci ve kesin inançları en iyi bilen, en âlim kimse olduğunu...
  • Es-Selam
  • Sizin yanınızda olan tükenir, Allahın katında olan ise kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak vereceğiz. Erkek olsun, kadın...
  • Allahın Varlığı-2
  • Yazıklar olsun sana, ey soru soran adam! Benim Rabbimi, zihinler kapsayamazlar. Şüpheler Onu, rububiyyet makamından indiremezler, şaşırmaz, hiçbir şey Ona...
  • Allahın Varlığı-1
  • Bunun üzerine adam yerinden kalktı, alnından öptü ve dedi ki: Allahtan başka ilâh olmadığına, Muhammedin Allahın Resulü olduğuna, Alinin, Allah Resûlünün vasisi...
  • SAMED
  • Bu hususta aktarılan kimi rivayetlere gelince İmam ne söylediğini herkesten daha iyi bilir. İmamın söylediği şudur: «Samed, ihtiyaç için başvurulan efendi...
  • Gözler Onu Göremez
  • Temas ederek kavrama: Dokunarak varlıkların kare ve üçgen gibi şekillerini, yumuşak, sert, sıcak ve soğuk...
  • Tevhid İnançında Birleşmek 2
  • Tevhid İnancını Yıkan Büyük Hata: Allah’tan Başka Varlıklara Benlik Verme İnsanların bir kısmı tevhid inancına sahip olduklarını düşünseler de, gizli şirkin etkisi ...
  • Allah’ın İsimlerinden MUCİB
  • Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm...
  • Hayatın Hülâsâsı Tevhid (4)
  • Ölmüş atalar, miras olarak eğer bir şer bırakmışlarsa, onların şimdiki evlatlarını da saptırmaktan başka hayırları olmayacaktır....
  • Hayatın Hülâsâsı Tevhid (3)
  • Allaha gerçekten iman eden insan/lar, iyinin ve kötünün, güzelin ve çirkinin, haramın ve helalin, meşrunun ve gayrı meşrunun v.d. kriterlerini kesinlikle Allahtan almak...
  • Hayatın Hülâsâsı Tevhid (2)
  • Allahın sıfatlarına ortak kılınan kimi varlıklar genellikle insanlardan seçilmektedir. Bunlar bazen de melek, cin, ağaç, taş, ırmak, yıldız gibi varlıklar olabilmektedir...
  • Allahı kalple görmek 1
  • Bu incelemede Allahı kalple görmenin anlamı konusunda Ehlibeyt İmamlarından gelen bazı rivayetlere yer vereceğiz...
  • Sadece Tevhid
  • Tevhid, sadece bir tek Allaha inanmaktır.Dünyayı yaratan, varlık âleminin külli düzenini ...
  • Kuşkusuz Bilme (Yakin)
  • Öyleyse nedir yakîn? Ona ulaşabildik mi gerçekten? Girişte sorduğumuz soruları sorup zihnimizdeki tüm yargıları sorguladık mı yakîne ermek için?...
  • Mukaddes Zâtı Sınırsızdır
  • Allah Teâla hazretleri her açıdan sonsuz ve sınırsızdır. İlim ve kudret, ebedi hayat ve ezeli hayat açısından sonu ve nihayeti olmayan bir varlıktır O...
  • Tevhid Ve Merhaleleri
  • Allah'ın varlığına inanmak, bütün semavî dinlerdeki ortak ilkedir ve esasen ilahî kişiyle...
  • AŞK SECCADESİ
  • Allahım! Ne güzel olurdu gökyüzü kubbesinin altında herkes birbirini ve seni sevebilseydi, senin herkesi sevdiğin gibi!....
  • Allah-u Teala’nın İsimleri
  • 1.Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. 2.Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsân eden...
  • İHLAS SURESİ
  • İhlas suresi, yüce Allah’ı, zatının tekliği itibariyle vasfediyor, O’ndan başka her şeyin, bütün varoluşsal...
  • EL-ÂLİM (C.C.)
  • Gençlerimize sosyoloji dersi verilirken ilk atalarımızdan “ilkel toplum” diye bahsedilir. Oysa yüce yaratıcımız Allah, ilk insan Hz. Âdemi yaratırken...
  • Tevhid İnancı
  • Tevhid akidesi dünya ve insanın mes’elelerinin çözümü için yapılacak planlama ve çalışmalarda,..
  • ALLAH(c.c)
  • Kainatın tümünü yoktan var eden ve yarattığı tüm varlıkları rızıklandırıp kollayan ve belirli bir...