• İnsanlık Alemi ve Mead-3
  • Senin ölülerin diriltilecektir, bizim ölülerimiz de kalkacaklardır. Ey toprakta sükunet eden kimseler! Uyanın ...
  • Gaybeti Kübradan Sonra
  • Hz. Mehdi’nin (a.f) büyük gaybete çekilmesinden sonra Şiiler için yeni bir dönem başladı. Bu ...
  • İnsanlık Alemi ve Mead-1
  • Meada inanmak, bütün ilahi dinlerin temelini oluşturmaktadır. Öyle ki, mead inancını dinden alması, o dinin temelden ...
  • Allah Sonsuzdur-3
  • Alemdeki varlıkların çok, çeşitli ve farklı olmalarında kimsenin şüphesi yoktur. Ama bütün bunlar ...
  • Arş ve Kursi -9
  • Çünkü bunlar en büyük iki gayp kapısındandırlar. Her ikisi de gayptır. Gaypta birbirinin ...
  • Allah Sonsuzdur-3
  • Alemdeki varlıkların çok, çeşitli ve farklı olmalarında kimsenin şüphesi yoktur. Ama bütün bunlar ...
  • Arş ve Kursi -8
  • Hadisçi Ebu Karra, İmam Ebul-Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)ın yanına götürmesini benden...
  • Arş ve Kursi -7
  • Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)a Kürsüsü gökleri de kaplayıp kucak­lamıştır, yeryüzünü ...
  • Arş ve Kursi -6
  • Benzeri bir anlamı içeren ve aynı soru-cevap tarzında ifadeler kapsayan birçok rivayet Ehl-i Beyt ...
  • Arş ve Kursi -5
  • Bu açıklama ile İmamın (a.s), Çünkü kürsî, gaybın dış kapısıdır... şeklindeki sözünün anlamı ortaya ...
  • Arş ve Kursi -4
  • İmamın (a.s), Çünkü kürsî, gaybın dış kapısıdır. Yoktan var olmaların ve nesnelerin ortaya çıkışlarının ...
  • Allah Sonsuzdur-2
  • Kaldı ki Allah’ın, başkalarına ihtiyacı yoktur, her şey ona muhtaçtır. Varlığı için bir mekana sahip olmak ...
  • Allah sonsuzdur-1
  • Allah’ın sonsuz olması demek, zatının her yönden sınırsız ve bütün kemallere sahip olması demek ...
  • Arş ve Kursi -3
  • İmamın, O, her şeyin hayatı ve her şeyin nurudur. şeklindeki sözü, daha önceki sözlerini açıklayan ...
  • Arş ve Kursi -2
  • Caselikin, Söyle bana, Allah mı arşı, yoksa arş mı Allahı taşıyor? sorusundan açıkça anlaşılıyor ki...
  • Beklenilen Mehdi (af)-5
  • Aslında burada zikrettiğimiz şeylerin kaç katı Kuran-ı Kerimde zikredilmiştir ve bütün bu konuların özelliği ...
  • Allah- Lafzi Celal
  • Farsçada huda şeklinde tercüme edilmiş olan mübarek Allah kelimesi Allahın has ve en kapsamlı isimlerindendir.
  • Arş ve Kursi -1
  • Emirül-Müminin şöyle buyurdu: «Arşı, gökleri, yeri, bu ikisinde bulunan varlıkları ve bu ikisinin arasında yer ...
  • Beklenilen Mehdi (af)-4
  • Müslüman birisinin Hz. İsa(s.a)nın babasız bir şekilde annesinden doğmasına, ölmediğine şu anda hayatta...
  • Beklenilen Mehdi (af)-3
  • İbn-i Haldun da Mukaddimesinde şunları yazıyor: Bilmelisin ki, asırlar boyunca bütün İslam ehli arasında ahiruzıamanda Ehl-i Beytten ...
  • Beklenilen Mehdi (af)-2
  • Ibn-i Hacer el Haysemi de Savaikul Muhrika adlı kitabında şunları kaydediyor. Mehdinin zuhur edeceği ne dair...
  • Zuhuru Beklemenin Gerçeği-2
  • Kendisini, Hz. Veliyy-i Asr’ı (a.f) bekleyenlerden gören, işlerin o hazret tarafından ıslahına ümit besleyen, ancak cihat ...
  • Beklenilen Mehdi (af)-1
  • Ehl-i Sünnetin Şiaya karşı tenkit mahiyetinde ileriye sürdükleri konulardan birisi de beklenilen Mehdi (a.s) konusudur.
  • Zuhuru Beklemenin Gerçeği-1
  • İmam-ı Asr’ın (a.f) mübarek vücudunun gaybetten kurtuluşu, Ehl-i beyt (a.s) mektebi mensuplarının en büyük arzularından ...
  • İmamlar Arzın Rükünleridir -1
  • Ali (aleyhisselâm) neyi getirdiyse onu alırım, neyi nehyetmişse ondan kaçınırım. Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihiyye verilen üstünlük...
  • Allahın Zatı Ve Sıfatı-2
  • Sıfatlar kemal ve eksik sıfatlar olmak üzere ikiye bölünür. Önceden de belirtildiği gibi bu nitelikleri taşıyan varlığın var oluşsal değerinin ...
  • Allahın Zatı Ve Sıfatı-1
  • Bir insan hakkında akli incelemede bulunursak onun kişiliğini ortaya koyacak bir zata ve o zatı tanıtacak bir takım örneğin filanın evladı yahut oğlu olması...
  • Yeryüzü Adaletle Dolacak
  • Ey Ahmed! Allah-u Teâla, Adem’i yarattığı günden şimdiye kadar yeryüzünü hüccetsiz bırakmamıştır, kıyamet gününe kadar da hüccetsiz bırakmayacaktır.
  • Yol Göstericiler-2
  • Dürr-ül-Mensur adlı eserde belirtildiğine göre Abdullah b. Ahmed ez-Zevaid-ul-Müsned adlı eser de, İbn Ebu Hatem, Taberanî el-Evsat adlı eserde, Hakim sahih olduğunu...
  • Yol Göstericiler-1
  • Ben uyarıcıyım, Ali de hâdî (hidayet edici)dir. ifadesiyle kastedilen: Ben ayette geçen uyarıcı vasfının somut karşılığıyım. Uyarı davet eşliğinde yol göstermek demektir.
  • Meadın Gerekliliği-2
  • Yüzlerce başka ayet, mead ve kıyamet gününün hesabını beyan etmektedir. Eğer bu ayetler, daha bir teveccüh ve dikkatle mülahaza edilirse, insanın yaşamını öyle bir...
  • Meadın Gerekliliği-1
  • Ve biz göğü ve yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu yaratılışın boşuna olduğu, inkâr edenlerin zannıdır ancak. Vay ateşe uğrayacak...
  • Hz.Mehdinin(a.s)Ömrü
  • Biz, insan ömrünün, uzun olmasının imkân dışı bir şey olduğuna inanmıyoruz. Çünkü Kurân-ı Kerimde, Hz. Nuhun (a.s) ömrünün uzun olup sadece 950 yıl tebliğ ve risaletle...
  • Allahın Varlığı-3
  • Yahudilerin din bilginlerinin başı (Resul Calut) Yahudilere de­di ki: Müslümanlar, Alinin en keskin mücadeleci ve kesin inançları en iyi bilen, en âlim kimse olduğunu...
  • Es-Selam
  • Sizin yanınızda olan tükenir, Allahın katında olan ise kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak vereceğiz. Erkek olsun, kadın...
  • Allahın Varlığı-2
  • Yazıklar olsun sana, ey soru soran adam! Benim Rabbimi, zihinler kapsayamazlar. Şüpheler Onu, rububiyyet makamından indiremezler, şaşırmaz, hiçbir şey Ona...
  • İmamlar Allah’ın Nurudur -2
  • Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm), Nur suresinde yer alan nur âyetini aşağıdaki gibi yorumladı: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili, kandillik
  • Allahın Varlığı-1
  • Bunun üzerine adam yerinden kalktı, alnından öptü ve dedi ki: Allahtan başka ilâh olmadığına, Muhammedin Allahın Resulü olduğuna, Alinin, Allah Resûlünün vasisi...
  • İmamlar Allah’ın Nurudur -1
  • Allah Azze ve Celle dilediği kimseleri de onların nurundan yoksun bırakır, Böylece kalpleri karanlıklar içinde kalır. Allaha yemin ederim ki, ey Ebu Halid! Bir kul...
  • Kabir Suali-2
  • Bu ayet-i kerimeden de anlaşıldığı üzere, Allah Teala inkarcıları ve hakikati yalanlayanları cehennem ateşine sokacaktır. Önemli bir hakikat olan Ehl-i Beyt...