Bakara,224
Allâh'?,yemin(etti?iniz i?)lerinize (yani) iyilik etmenize, (k?tülüklerden) korunman?za ve insanlar?n aras?n? düzeltmenize engel yapmay?n. Allâh, i?itendir, bilendir.
Kur’an-? Kerim
Bakara,223
Kad?nlar?n?z sizin tarlan?zd?r. Tarlan?za diledi?iniz biçimde var?n. Kendiniz için ileriye haz?rl?k yap?n ve mutlaka Allah'a kavu?aca??n?z? bilin. ?nananlar? müjdele.
Kur’an-? Kerim
Bakara,218
Onlar ki inand?lar, g?ç ettiler, Allâh yolunda sava?t?lar; i?te onlar, Allâh'?n rahmetini umarlar. Allâh, çok ba???layan, çok merhamet edendir.
Kur’an-? Kerim
Bakara,208
Ey inananlar, hepiniz birlikte islâma (veya bar??a) girin, ?eytân?n ad?mlar?n? izlemeyin, çünkü o size apaç?k dü?mand?r.
Kur’an-? Kerim
bakara,183
Ey inananlar, sizden ?ncekilere yaz?ld??? gibi (günâhlardan) korunman?z için sizin üzerinize de oruç yaz?ld?;
Kur’an-? Kerim
bakara,172
Ey inananlar, size verdi?imiz r?z?klar?n iyilerinden yeyin, Allah'a tap?yorsan?z, O'na ?ükredin.
Kur’an-? Kerim
bakara,163
Tanr?n?z bir tek Tanr?'d?r, O'ndan ba?ka tanr? yoktur, O Rahmân'd?r, Rahim'dir.
Kur’an-? Kerim
bakara,148
Her ümmetin y?neldi?i bir y?nü vard?r. O halde hay?r i?lerine ko?un; nerede olsan?z, Allâh sizi bir araya getirir, ku?kusuz Allâh, her ?eyi yapabilir.
Kur’an-? Kerim
bakara,21
Ey insanlar, sizi ve sizden ?ncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki, (azaptan) korunas?n?z.
Kur’an-? Kerim
bakara,110
Namaz? k?l?n, zekât? verin; kendiniz için yap?p g?nderdi?iniz her hayr?, Allâh'?n yan?nda bulursunuz, Allâh yapt?klar?n?z? g?rür.
Kur’an-? Kerim