• ŞİA FIKHININ KAYNAKLARI
  • Şia, Allah’ın Kitabı’na ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) sünnetine uyarak şer’î hükümleri çıkarmak, ortaya koymak için aşağıdaki şu dört temel kaynaktan....
  • SIRAT KÖPRÜSÜ
  • Sırat; cehennem üzerine kurulu bir köprüdür, ondan geçilmeden cennete girilmez. Rivayetlerde yer aldığı üzere kıldan ince, kılıçtan keskin...
  • İslâm Fıkhı’nda Adl
  • Adl sorunu İslâm Dünyası’nda sadece Kelâm İlmi’nde ve mütekellimler arasında ortaya atılan bir sorun değildir...
  • Zuhur ve Adalet
  • Zamanın imamı Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’ın kıyam ve hükümetinin özellikleri konusunda hiçbir şey “adalet” kadar açık ve net değildir....
  • İMAM ZAMAN'IN (a.f.) DOĞUMU
  • İmam Hasan Askeri'yi (a.s.) kontrol altında tutmak için Samirra ve Bağdat'a hakim olan Abbasilerin yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı....
  • Kıyamet Büyüktür
  • Kıyametten bir haber işitiyoruz ve bunu basit görüyoruz. Oysa dünya âlemi bize nazaran çok büyük ve önemli olmasına rağmen.....
  • Adaletin Değeri
  • İslâm'ın kutsal öğretileri ilk etkisini İslâm'a yönelenlerin, inananların fikir ve düşünceleri üzerinde kendini gösterdi....
  • Amel Defteri
  • Kitabı sağından verilen, "Alın kitabımı okuyun; doğrusu bir hesaplaşma ile karşılaşacağımı umuyordum." der...
  • GAYBETİN HİKMETİ
  • Hz. Mehdi'nin (a.f) neden gaybet perdesi ardında gizli olduğu Allah Teala'nın hikmet üzere olan iradesine bağlı olup varlık âleminin akıl ermez sırlarından biridir...
  • Kazaya Razı Olma
  • İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder: "Hiç bir zaman Resulullah (s.a.a) olup biten bir olaya, keşke böyle olsaydı demezdi."...
  • Tevhidin Getirdikleri
  • Allah'ın birliğine, her şeye güç yetirdiğine ve her şeyden haberdar olduğuna iman eden ve bütün varlıkları Allah'ın eseri bilen bir insan asla...
  • EŞSİZ KUDRET
  • Akıl gözü, varlıkların yaratılışında bir nebze yoğunlaşacak olsa, yaratanın eşsiz gücünü görecektir....
  • Cennet ve Cehennem
  • "Cennet ebedî bir makamdır ki, Allah mükâfat olarak iyi kimselere orada yer verir. Orada her çeşit nimetler, rahatlık, refah ve ferahlık...
  • Mükâfatlar ve Cezalar
  • Bu dünyada kendi baba ve annesine zulüm edip, yaşantılarında sürekli başarısız olanları veya anne-baba katili ...
  • Gaib İmamın faydası nedir?
  • "Gaib İmamın faydası nedir?" gibi sözler daha çok imamet ve velayetin ma-nasını bilmeyen, imamın sadece hüküm bildiren ve hadleri uygulayan...
  • SADECE ALLAH'A KULLUK
  • İnsan yeryüzüne ayak bastığı günden beri varlıkların varoluş neden ve kaynağını anlamaya çalışmıştır. İnsanın tertemiz yaratılış ve fıtratı...
  • İlâhî Emirle Hidayet Ne Demektir?
  • İmam (a.s) zahirî hidayet misyonuyla insanlara dinin hükümlerini öğretir, eğriyi ve doğruyu anlatır. Buna ilâveten İmam'ın bir de bâtınî....
  • EZELÎ VE EBEDÎ İLİM
  • Yol yapımında ve birtakım önemli işlerde kullanılan büyük ve güçlü buldozerler, onları üreten mühendisin, mekanik kurallar....
  • Peygamberin Halifesi
  • On İki İmam Şia'sı, Resulullah'tan (s.a.a) sonra İslâm âleminin önderliğinin, Emir'ül-Müminin Ali'nin (a.s) ve ondan sonra....
  • İslâm Açısından Mead
  • Semavî dinler arasında meada en çok önem veren ve bu konuyu en geniş perspektiften ele alan İslâm dinidir. Öyle ki, çok az bir mevzu bu kadar önemle....
  • MÜSTAĞNİ ALLAH
  • Allah, yaşam için gerekli olan her şeyin ve tüm varlıkların yaratıcısı olduğundan dolayı onların hiçbirine muhtaç değildir. O hâlde Allah, kâmil bir hakikattir....
  • ULULEMR'E İTAAT EDİN
  • "Ey inananlar, Allah'a itaat edin, Peygamber'e ve içinizden olan ululemre de itaat edin…" Bu ayet ve başka bir takım ayetler....
  • Şia Kime Denir?
  • İslâm'ın ilk asırlarında ve imamların döneminde, Peygamber Ehlibeyti'nin sevgisini....
  • Caferî Mezhebi
  • Caferî Şiîler, İslâm tarihi boyunca dini ve İslâm ümmetini savunma konusunda par-lak bir tavır ve onurlu bir duruş sergilemişlerdir.
  • İSLAM'DA MEHDİLİK
  • İnsanoğlu yeryüzüne yerleştiği günden beri tam anlamıyla mutluluğu içeren toplumsal bir hayat arzusunu taşır ve böyle bir günün geleceği ümidiyle adım atar.
  • Adl ve Hikmet
  • Allah'ın adil oluşundan amaç şudur: Allah, hiçbir varlığın hakkını ihlal etmez, yerde bırakmaz, herkese hakkettiğini verir.
  • İSLAMA İLK DAVET
  • İnsan toplumunun o günkü (cahiliye dönemindeki) durumu işittiğin gibi idi. Yani insanlık, hayatın bütün alanlarında batılın, fesat ve zulmün...
  • TEVHİD, BÜTÜN İSLAM EMİRLERİNİN RUHUDUR
  •              Allah'ı tanıma hususunda en önemli mesele tevhid meselesini anlamak ve O'nun pâk zâtının bir ve tek olduğunu bilebilmektir. Gerçekte tevhid sadece dinin esaslarından b
  • Tevhid - Allah Teala'nın Varlığı
  • Evet dış alemde, kendi nefsimizde, kısacası her şeyde O'nun varlığına, birliğine ve güzel sıfatlarına çeşitli yönlerden sayısız açık deliller olduğu halde, O'nun varlığından şüphe etmek olur mu?
  • ALLAH'I ZİKRETMEK
  • Allah'ı zikretmek manevî hareketin ve Allah'a yakınlığa doğru seyr ve sülûk etmenin başlangıç noktası sayılabilir. Sülûk eden bir insan zikir vasıtasıyla ...
  • İLAHİ İRADENİN KAYNAĞI RAHMETTİR
  • Allah Teala'nın kötü iş yapmadığına ve zulmetmediğine inandığımıza göre, Allah Teala'nın kullarına en uygun olan şeyi takdir ettiğine de inanmalıyız. Çünkü bunun aksi de adalete aykırı olup, zulmetmektir...
  • ALLAH'IN İLİM, KUDRET VE HAYAT SIFATLARI
  • Yüce Allah her şeyden haberdardır. Hiçbir şey onun ilminden gizli ve kayıp değildir. Geçmişte olanları da bilir, gelecekte olacakları da, varlık aleminde ne varsa, küçükten büyüğe hepsi Allah için aşikardır...
  • ALLAH'TAN BAŞKASINA YEMİN ETMEK ŞİRK MİDİR?
  • Kur'ân, ebedî ayetleri arasında Peygamber'in hayatı,insanın ruhu, yazmanın mazharı kalem, güneş,ay, yıldız, gece ve gündüz, yer ve gök, zaman,dağlar ve deniz gibi yüce ve büyük yaratıklara yemin...