• Allah-u Teala’nın İsimleri
  • 1.Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. 2.Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsân eden...
  • İHLAS SURESİ
  • İhlas suresi, yüce Allah’ı, zatının tekliği itibariyle vasfediyor, O’ndan başka her şeyin, bütün varoluşsal...
  • Dönüş Ancak Onadır
  • “Dönüş ancak Onadır.” Ölülerin yerden çıkarılması, hesap ve ceza amacıyla yeniden diriltilmesi...
  • Caferilik
  • Caferilik, Hz. İmam Cafer Sadık (a.s)’ın mezhebine mensup olmak demek olup, Hz. Resulullah (s.a.a)’dan...
  • EL-ÂLİM (C.C.)
  • Gençlerimize sosyoloji dersi verilirken ilk atalarımızdan “ilkel toplum” diye bahsedilir. Oysa yüce yaratıcımız Allah, ilk insan Hz. Âdemi yaratırken...
  • Tevhid İnancı
  • Tevhid akidesi dünya ve insanın mes’elelerinin çözümü için yapılacak planlama ve çalışmalarda,..
  • ALLAH(c.c)
  • Kainatın tümünü yoktan var eden ve yarattığı tüm varlıkları rızıklandırıp kollayan ve belirli bir...
  • Ehlibeyt Şiası
  • Tek bir cümle ile Şiî, Ehlibeyt mektebinin tüm hedeflerinin bütün boyutlarıyla varlığında tecelli...
  • GÜNEŞİN DOĞUŞU
  • Şüphesiz, sosyal adalet özlemi, geçmişte olduğu gibi günümüz dünyasının da en büyük özlem ve arzusudur...
  • Masum Peygamber
  • Ehl-i Beyt Mektebi'ne göre Allah Resulü (s.a.a)'in Müslümanlar için düstur niteliği taşıyan bütün emir ve nehiyleri,...
  • ALLAH VE SIFATLARI
  • Allah'ın ilmi gizemlerle örtülü sırları yırtar, anlaşılmaz esrarlı düşünceleri...
  • KIYAM OLAYI
  • Herkes İmam Mehdi’nin (a.f) evrensel kıyamı zamanında neler yaşanacağını merak etmektedir. İmam’ın (a.f) harekâtı nereden ve nasıl başlayacaktır? ...
  • AHİRET- Gureru’l-Hikem 4
  • Ahiret evi sıddıkların yeri, iyiler ve salihlerin de vatanıdır- Ahireti yâd etmek ilaç ve şifadır-Dünyayla meşgul olan ahiret için nasıl çalışabilir ki? ....
  • AHİRET- Gureru’l-Hikem 3
  • Kalıcı ile geçici asla bir arada olmaz- Dünyadan arzuladığını terk etmeyen kimse ahiretten istediğine ulaşamaz...
  • AHİRET- Gureru’l-Hikem 2
  • Asıl akıllı, kalıcı evini âbat edendir- Ahirete yakîn eden dünyaya sırt çevirir- Ahiretini ıslah eden zafere ulaşır...
  • AHİRET- Gureru’l-Hikem 1
  • - Ahiret, iyi insanların kurtuluşudur-Ahiretini ıslah etmeye çalışman seni ateşin azabından kurtarır-Asıl kazanç sahibi, dünyasını ahiretine satandır....
  • İLAHİ ADALET NEDİR?
  • Niçin Allah’ın sıfatlarından biri olan adalet, alimler tarafından dinin beş esasından biri olarak kabul edilmiştir?....
  • ZUHUR ZAMANI
  • Zuhur hakkında konuşulduğu zaman, insana bir gönül rahatlığı gelmektedir. Sanki yem yeşil bir bağda nehrin kenarında oturmuş bülbüllerin güzel seslerini dinliyormuş...
  • Yoktan Var Eden Neden
  • Allah Teala’nın, yarattığı varlıklar için neden olması ise genel anlamda değildir. Burada nedensellik daha özel bir anlamtaşır.....
  • CİHAN ZUHURUN EŞİĞİNDE
  • Allah’ın son hücceti gaybete çekilmiştir. Zuhur ortamı hazır olunca ortaya çıkacak ve dünyayı hidayet nuruyla direkt olarak aydınlatacaktır....
  • Zuhuru Bekleyenlerin Vazifeleri
  • Bekleyiş yolunu aşmak, bekleyen kişinin imamını tanımadan olması mümkün değildir. Bu saadet vadisinde de sabırlı, dirençli ve sabit olmanın tek yolu...
  • Mevla Kelimesinin Anlamı
  • Peygamberimizin (s.a.a) "Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır" buyruğundaki, mevla kelimesinin (mü'minlerin...
  • Kaza ve Kader 3
  • Allah Teala ile insan arasında olan bağlantı güneş ve ışın misalinden daha derin bir bağlantıdır. Çünkü hem insanın kendi varlığı....
  • Kaza ve Kader 2
  • Ehl-i Beyt mektebine göre, insanın iradi fiilleri, hem gerçekten insanın kendi irade ve kudretine müstenittir ve insanın kendisi, kendi fiillerini icat etmektedir...
  • Tebliğ ayeti
  • "Ey Peygamber! Rabbinden sana indirilen mesajı ilet. Eğer bunu yapmazsan, O'nun elçiliğini ulaştırmış...
  • KUTLU BEKLEYİŞ
  • Kara bulutlar güneşin önünü kapattıkları zaman; yeşillikler ve ovalar güneş ışınlarından mahrum kaldıkları zaman; güller ve çiçekler şefkat yağmuru...
  • Kaza ve Kader 1
  • İslami felsefe ve kelam ilminde üzerinde durulan önemli bahislerden biri de, kaza ve kader konusudur....
  • İmamın Özellikleri
  • Hayatın ve dinin devam etmesinin garantisi olan, beşerin ihtiyaçlarına cevap veren ve seçkin bir şahsiyeti bulunan Peygamber efendimizin (s.a.a) halifesi...
  • İmam Mehdi’yi (af) Tanıyalım
  • Şiilerin on ikinci ve son imamı, Resulullah’ın (s.a.a) halifesi olan İmam Mehdi (a.f) Cuma günü sabahı, Şaban ayının on beşinde 255 h.k...
  • Caferiliğin Doğuşu 2
  • Ehl-i Sünnet bilginlerinden Muhammed Kürd Ali şöyle yazıyor: “Caferi mezhebinin İbn-i Savda ismiyle maruf olan...
  • Caferiliğin Doğuşu 1
  • Caferilik konusunu ele alan genellikle Ehl-i Sünnet mezheplerine mensup bazı yazarların, bu mektebe karşın çok olumsuz ve insafsızca...
  • Sünnet-i İlâhî
  • Felsefe terminolojisinde (terim biliminde) “evren düzeni” ve sebepler (nedenler) kanunu” adını alan kavram; din dilinde “sünnet-i ilâhî”....