• Kurân-ı Anlamak -2
  • Bu iki gruba mensup insanlar, Kurân’ın eğitilerini kendilerine ilke edinip amaç olan kemale doğru...
  • Kurân-? Anlamak -1
  • ?nsano?lu yeryüzünde ya?amaya ba?lad??? günden beri yarat?c?s? taraf?ndan çe?itli nimetlerle...
  • Vefalı Oğul Yusuf-2
  • Üç gün sonra Yusuf’un söylediği gibi Meclet öldürüldü. Yunna ise özgürlüğüne kavuşarak saraya ...
  • Vefalı Oğul Yusuf-1
  • Yıllar önce Ken’an diyarında Yakup isminde yaşlı ve inançlı biri vardı. O Allah’ın peygamberi ...
  • Hz Yusuf (as) -3
  • Kervandakiler koşarak kuyunun başına geldiler. Yusuf’u görünce çok şaşırdılar.
  • Hz Yusuf (as) -2
  • Aralarında geçen uzun uzadıya planların ardından Rubin’in görüşü kabul edildi ve bir an önce bu planı gerçekleştirmeye ...
  • Hz. Musa (as) Mısır da-3
  • Önce siz başlayın ve yeteneklerinizi gösterin.’ Onlar ellerindeki ipleri yere attıklarında ipler yılan ...
  • Hz Yusuf (as)-1
  • Allah’ın peygamberi Yakup Ken’an diyarında yaşıyordu. İlk zamanlar o, çok fakir bir çiftçi idi. Fakat çok çalıştığı için ...
  • Hz. Musa (as) Mısır’da-2
  • Musa, Şuayb’ın evine gitti. Şuayb ona dedi ki: ‘Sen çok inançlı ve iyi birisin ve kızlarıma yardım ettin. Ben de seni...
  • Aşılayıcı Rüzgârlar
  • Ayette, yağmur oluşumundaki ilk aşamanın rüzgârlar olduğuna dikkat çekilmektedir. Oysa 20. yüzyılın başlarına ...
  • Hz. Musa (as) Mısır’da-1
  • Bir gün kâhinler Firavun’a çok yakında İsrail oğullarından bir çocuğun dünyaya geleceğini ve bu çocuğun onu yok edeceğini ...
  • Surelerin İsimleri-2
  • Bu sure, adını,25. ayetinde geçen el-Kasas kelimesinden alır.Kasas, sözlükte olayları uygunluk sırasına göre zikretmektir.Hz. Musanın ...
  • Surelerin İsimleri-1
  • Ayetlerin sayısı ve yeri nasıl ki Allah Resulü (s.a.a) tarafından belirlenmişse, surelerin isimleri de yine bizzat o hazret tarafından ...
  • İlk Ayet ve İlk Sure-2
  • Bazıları da Fatiha suresini nazil olan ilk sure olarak kabul etmişlerdir. Bu hususta Zamahşeri şöyle diyor: Müfessirlerin çoğu nazil ...
  • Son Ayet ve Son Sure
  • Ehli Beytten nakledilen rivayetlere göre, Allah Resulüne nazil olan son sure Nasr suresidir. Bu surede İslam şeriatının kesin başarısı...
  • İlk Ayet ve İlk Sure-1
  • Bazılarına göre; Alak suresinin ilk üç yahut ilk beş ayeti nazil olan ilk ayetlerdir ve bu ayetler peygamberliğin bildirildiği anda nazil olmuştur. Cebrail nazil ...
  • Hz. Yakup Hz. Yusuf’un Firakında
  • Bünyamin (Yusuf a.s’ın kardeşi ), Mısır Şehri’ne, Hz. Yusuf ( a.s )’ ın yanına gidip orda kaldığında Hz. Yakup (a.s), ikinci oğlunun ayrılığına da mahkum ...
  • Yanlış Tefsirlerin Tehlikesi
  • Avam halkın bir şahsı överek onun şahsiyeti ve yüceliği hakkında konuştuklarını duydum. Tanınmayacak bir şekilde onu yakından görmek ve şahsiyetinin ne...
  • Kuran-ı Kerimde Ehlibeyt
  • Kuran-ı Kerim, Ehlibeytin faziletlerinden ve İslam ümmetinin hayatında onların seçkin konumlarının önemli boyutlarını sunmuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihle her türlü...
  • Kur’an Kerim’in İsimleri
  • Müslümanların inandığı ilahi kitap Kur’an Kerim’in birçok isim ve vasıfları vardır. Bu isimlerden bir kısmı müfessirler ve Kur’an bilimleri araştırmacıları tarafından...
  • GÜNEŞ SİSTEMİ-2
  • Antik Yunan gök bilimcilerden Claudius Ptolemeus (Batlamyus), evrenin merkezinin Dünya olduğunu söyleyerek, yüzyıllarca geçerli görülen Dünya-merkezli...
  • GÜNEŞ SİSTEMİ-1
  • Yasin Suresinin 40. ayetinde Güneş ve Ayın hareketleri yüzüp gitmek, akmak, gezmek anlamlarına gelen Arapça yesbahune kelimesi ile tarif edilmektedir.
  • Kur’an’ın Tedrici Nüzulunun Nedeni-2
  • Surelerinin çeşitli ayetlerden oluşması konusunda da diyoruz ki: ‘Her surenin ayetlerinin sıralaması, düzenlenmesi ve sayısı Resulullah (s.a.a) hayattayken ve Onun (s.a.a) emriyle...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-10
  • Görüldüğü gibi olay, o kadar fazla değişik şekillerde anlatılmaktadır ki okuyucu hangisine inanacağını bilmemektedir, bu da böyle bir olayın yalan...
  • Kur’an’ın Tedrici Nüzulunun Nedeni-1
  • Peygamberimizin döneminde ne zaman bir olay olsa veya Müslümanlar ne zaman bir sorunla karşılaşsalar yahut çeşitli sorular sorulsa bunlara karşılık cevap olarak bir takım...
  • Kur’anın Tahriften Uzak Oluşu-2
  • Daha sonraki iraplandırmaların her biri bu sahih kıraatlerle tatbik ettirilmekte idi. Günümüzde bu iraplandırma işi kemale erip; sükûn, mad, şedde gibi...
  • Sure ve Ayet Kavramı
  • sur-u beled - şehri çevreleyen yüksek duvar kelimesinden türetilmiştir, çünkü surların bir şehri çevrelemesi gibi sure de ayetleri çevrelemekte, kendi bünyesi...
  • Kur’anın Tahriften Uzak Oluşu-1
  • Kur’an-ı Kerim’in hiçbir tahrifi söz konusu değildir. Hicri takvimin ilk asrının birinci yarısına kadar Kur’an’ı kıraat etmenin tek yolu işitsel ...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-9
  • Kuran-ı Kerim de bunu açıkça buyurmaktadır, yani peygamberler ulaşmış oldukları üstün kemaller ve Allahın göstermiş olduğu açık deliller sayesinde vahiy...
  • Kur’an-ı Kerimde Hz. Hızır
  • Kur’an-ı Kerimde, Hz. Hızır’ın adı açıkca gelmemiş, ondan ‘...kullarımızdan bir kul...ki biz, katımızdan ona rahmet ihsan etmiştik ve katımızdan ilim belletmiştik.
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-8
  • Hatice, Hz. Muhammedin eve geç kalmasıyla endişelenmeye başladı birini onu bulması için gönderdi, fakat bulamadan geri gelmişti. Peygamber bir süre sonra kendisine...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-7
  • Hz. Resulullah (s.a.a) yüce Allahtan direkt vahiy aldığı zaman, kendisinde büyük bir ağırlık hissederdi, bu ağırlıktan dolayı bedeni ateş gibi yanmaya başlar, alnından...
  • Yeryüzüne Dökülen İlk Kan
  • Oğlum! İş benim elimde değildir, Allah’ın elindedir; O, dilediğini bu makama seçer; gerçi sen benim büyük oğlumsun, ama Allah Teala onu bu makama seçmiştir.
  • Lokmanın Vasiyeti
  • Oğlum! Halkın isteğine, onların övme veya kınamalarına bakarak hareket etme; çünkü insan, onları razı etmek için her ne kadar çaba sarfetse de hedefine ulaşamaz ve onları...