• Risalet Zaruridir (6)
  • Peygamberimize bizden bir insan, öncü insan, zeki insan, akıllı insan diye itaat edersem...
  • Risalet Zaruridir (3)
  • Şimdi maksadı büyük olanın mucidi ile bir ilişkisi vardır. Mucidinin de o manada bir...
  • Risalet Zaruridir (2)
  • Bunları şunun için söylüyorum; bu varoluş felsefesi açısından beşer, bir yığın ekoller bir...
  • Risalet Zaruridir (1)
  • Diğer yandan bahsimizin ikinci bölümünde, İslam’dan sonra imamet konusunu ele alarak...
  • Peygamberlere İman
  • Kuran ayetleri peygamberler hakkında şu nükteyi sürekli hatırlatmaktadır: Onlar da sizin gibi insanlardır...
  • PEYGAMBERLER VE SEMAVİ DİN
  • Peygamberlerin vahiy aracılığıyla ulaştıkları ve ilahi mesaj olarak ilettikleri şeye "din" denir. Yani, bir hayat programı....
  • Masum Peygamber
  • Ehl-i Beyt Mektebi'ne göre Allah Resulü (s.a.a)'in Müslümanlar için düstur niteliği taşıyan bütün emir ve nehiyleri,...
  • İSLAMA İLK DAVET
  • İnsan toplumunun o günkü (cahiliye dönemindeki) durumu işittiğin gibi idi. Yani insanlık, hayatın bütün alanlarında batılın, fesat ve zulmün...
  • İÇTİHAT
  • İbn Esir şöyle yazar: İçtihat, bir şeye ulaşmak için çaba sarf etmek anlamına gelir. Bu kelime "güç" anlamına gelen "cehd" kökünün...
  • SÜNNET VE BİDAT
  • Sünnet ve bidat iki İslâmî kavram olup, birinin anlamını bilmek diğerinin anlamını bilmeye bağlıdır ve bu iki kavram bir arada kullanıldıklarında anlamları daha iyi anlaşılır...
  • Semâvî Kitapların İniş Felsefesi
  • İnsanoğlunun hidayeti bulup doğru yola yönelmesi için Allah Teâla nice mushaf ve kitaplar göndermiş; bu cümleden olmak üzere Hz. Nuh'la (a.s) İbrahim'e (a.s) mushaflarını, Hz. Musa'ya (a.s) Tevrat'ı,...
  • Peygamberlerin Masumiyetini İspatlayan Akli Deliller
  • Allah Teala, peygamberleri kullarını kendi doğru yoluna hidayet etmek, onlara dünya ve ahiretteki saadetlerini doğrudan etkileyen doğru inanç ve amelleri göstermek ve onları kötü şeylerden sakındırmak için göndermiştir. Onlar gerçekte yeryüzünde...
  • Peygamberlerin Masumiyeti
  • Peygamberlerin en önemli sıfatlarından bir diğeri de masumiyet sıfatıdır. Peygamberlerin masum olup olmadıkları ve masumiyetin sınırları konusunda İslam ümmeti arasında ...
  • Vahiy Nedir?
  • Vahiy, Allah Tealanın, peygamberliğe seçtiği kişilerle, emirlerini iletmek amacıyla, niteliği bizim his ve idrakimizi aşan bir tür tekellüm şeklidir...
  • BÜTÜN PEYGAMBERLERİN DAVET USULÜ BİRDİR
  • Bütün peygamberlerin müşterek bir hedefi vardı: Allah'a, ahirete ve hesap gününe inanmak, sahih bir dînî eğitim ve terbiyeden geçirmek ve insan toplulukları arasında ahlakî prensipleri...
  • Peygamberlerin Hedefleri
  • Tüm peygamberlerin asıl hedefleri halkı, tevhid inancına, Allah'tan başka bir ilah olmadığına davet etmektir. Kur'an-ı Kerim peygamberlerin hedeflerinde esas...
  • Tevrat'ın Öyküsü
  • İsrailoğulları, Hz. Yakub'un soyundan gelen boylardan oluşmaktadır. Başlangıçta göçebe kabileler olarak yaşıyorlardı. Sonra Firavun onları Mısır'a getirdi...
  • Kur'an-ı Kerim Nübüvvet Senedidir
  • Kur'an-ı Kerim, bir çok yerde, Allah kelamı olduğunu tasrih ediyor. Yani aynı kelimelerle Allah indinden sâdır olmuş ve Resul-ü Ekrem de onu aynı kelimelerle almış...
  • HERKES GÜCÜNE GÖRE İMTİHAN EDİLİR
  • HERKES GÜCÜNE GÖRE İMTİHAN EDİLİR Biz Ehl-i Beyt dostları, Allah'ın adil olduğuna inandığımızdan, Allah Teala'nın insanları güçleri yetmediği şeylerden sorumlu tutmadığına inanıyoruz. Yani, Allah Teala ...
  • PEYGAMBERLER HAKKINDAKİ İNANCIMIZ
  • Peygamberlerin, mutlak olarak masum bulunduklarına inanmaktayız; nitekim İmamlar da öyledir; hepsine de tertemiz selam ve övgüler. Bu hususta bazı müslümanlar...
  • NÜBÜVVET'E DAİR İNANCIMIZ
  • Nübüvvetin İlahi bir vazife ve Rabbani bir sefirlik olduğuna inanmaktayız. Allah-u Teala, kullarına doğru yolu göstermek, dünyada, ahırette...
  • MASUMİYET HAKKINDA BİR SORUNUN CEVABI
  • Masumluk, her çeşit günah, hata ve sapma karşısında insanı koruyan gizli bir güçtür. Buna göre, böyle bir güce sahip olan şahıslar günah işlemeye...
  • MASUMİYETİN ANLAMI ÜZERİNE
  • Ayetten anladığımız kadarıyla, masumiyetin gerçekleşmesini sağlayan olgu bir tür ilimdir ki, bu ilim kişiyi günaha ve hataya bulaşmaktan
  • NÜBÜVVET
  • Bu bahse girmeden önce bir noktanın hatırlatılması zaruridir. İnsanın yaratılışının hedefi nedir? İnsan salt madde olarak ve sadece zevk için mi yaratılmış...