روانشناسی رنگ نارنجی
رنگ نارنجی حرکت رنگ زرد و قدرت رنگ قرمز را دارد و رنگی زنده و چابک است .
این رنگ خاصیت جذب و هیجان فراوانی دارد.
اثر این رنگ بر گوارش اثبات شده است و بر انگیزاننده و هیجان آور و در عین حال
 آرام بخش و تسکین دهنده است .به آرامی نبض را زیاد میکند ولی بر فشار خون اثر ندارد.
استفاده از لباس های نارنجی رنگ برای خوشایندی و سر حالی و نیز تمرکز ضمیر آگاه بر جسم مناسب است. وجود این رنگ درمحیط به صورت غالب موجب تحریک چشم و مغز برای اشتهای بیشتر و هضم مناسب می شود و اثر بهبود و شادمانی در فرد دارد.
خاصیت نیرو بخش رنگ نارنجی باعث شده است که این رنگ را ضد خستگی نامگذاری کنند.


دسته ها :
X