دیگه نمی نویسم..........

 دیگه نیستم.......

دیگه نخواهم بود.......

 نه اینجا......نه هیچ جای دیگه....

 نه حرفای بیخودم.....

 نه وجود بی ارزشم.....


دسته ها :
X