این کد باعث میشه 2 تا پروانه تو وبلاگ به پرواز در بیان <script><!-- Beginvar no = 2; // snow numbervar speed = 6; // smaller number moves the snow fastervar snowflake = "http://www.forever-memories.net/Animated%20gifs/bfa.gif";var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; // browser sniffervar ie4up = (document.all) ? 1 : 0;var dx, xp, yp; // coordinate and position variablesvar am, stx, sty; // amplitude and step variablesvar i, doc_width = 800, doc_height = 600;if (ns4up) {doc_width = self.innerWidth;doc_height = self.innerHeight;} else if (ie4up) {doc_width = document.body.clientWidth;doc_height = document.body.clientHeight;}dx = new Array();xp = new Array();yp = new Array();am = new Array();stx = new Array();sty = new Array();for (i = 0; i < no; ++ i) { dx[i] = 0; // set coordinate variablesxp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variablesyp[i] = Math.random()*doc_height;am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variablesstx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variablessty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variablesif (ns4up) { // set layersif (i == 0) {document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");} else {document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"
جمعه یازدهم 11 1387
X