در تلخ ترین اوقات زندگیم فقط دنبال جایی هستم که گریه کنم

و اکنون گریه بهترین مرحم زخمهای من است

ای کاش اشک ها سخن گفتن بلد بودند

و ای کاش زخم هایم مرحم شدنی بودند

ای کاش مرحم ها تمام نشدنی بودند

و ای کاش شیرینی های زندگی شمردنی می شدند


X