دسته
دوستان من
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 12071
تعداد نوشته ها : 16
تعداد نظرات : 23
Rss
طراح قالب

ایمان مراتبی داردکه ازاقراربه لسان شروع وبه عمل به ارکان ختم می شود. حضرت علی علیه السلام دراین باره  می فرمایند:ایمان شناختن به دل واقرار کردن به زبان وعمل کردن بااعضاء وجوارح است.

بالاترین مرتبه ی ایمان آن است که شخص هرسه مرتبه را دارا باشد.

                نهج البلاغه حکمت227

دسته ها : مذهبی
سه شنبه سیزدهم 11 1388

حضرت علی علیه السلام فرموده است:

الله به معنای معبودی است که خلق دراو حیرانند وبه او عشق می ورزند والله همان کسی است که از درک چشم ها مستور است واز افکار وعقول بندگان پوشیده است.

                  بحارالانوارج3ص223

دسته ها : مذهبی
چهارشنبه سیم 10 1388

ایمان قرارگرفتن باور درقلب است واز ماده امن گرفته شده است بنابراین معنای آن امنیت دادن است.شایدمناسبتش این باشدکه مومن موضوعات اعتقادی خودرا ازشک وتردید_که آفت اعتقاداست_امنیت بخشیده است.اعتقادوایمان ازامورقلبی است  که اکراه واجبار درآن راه ندارد زیرااکراه تنهادراعمال ظاهری وحرکات بدنی ومادی تاثیرمی کند.

                    مفردات قرآن ص50

دسته ها : مذهبی
چهارشنبه سیم 10 1388

امام علی علیه السلام:

بهترین آنچه که گره کارهایت را بدان بگشایی یاد خداوند سبحان است.

                             غررالحکم ص 405

دسته ها : مذهبی
پنج شنبه هفدهم 10 1388

زکات فقط به(گندم وجو وخرماو کشمش وطلاونقره وشتروگاو وگوسفند)تعلق ندارد بلکه هرنعمت خدادادی دارای زکات است خوب است که باآنها آشنا شده وزکاتش رابدهیم.برای اینکارازکلام گوهربار امیرالمومنین علی علیه السلام در کتاب ارزشمند غررالحکم استفاده می کنم.

1)زکات قدرت انصاف است.

2)زکات زیبایی پاکدامنی است.

3)زکات دانش گسترش آن است.

4)زکات شخصیت کاربستن آن است.

5)زکات ثروت بخشش آن است.

6)زکات پیروزی نیکوکاری است.

7)زکات بدن جهاد وروزه داری است.

8)زکات توانگری نیکی به همسایگان وپیوندباخویشان است.

9)زکات تندرستی کوشش درطاعت خداست.

10)زکات دلاوری پیکار در راه خداست.

11)زکات پادشاهی رسیدگی به بیچارگان است.

12)زکات نعمت ها نیکوکاری است.

13)زکات دانش آن رابه نیازمندش بخشیدن وخودرا به عمل به آن واداشتن است.

14)زکات آبرومندی بخشش آبرو است.

دسته ها : مذهبی
پنج شنبه هفدهم 10 1388

ای موسی نماز قبول نمی کنم مگراز کسی که برای عظمت من فروتنی کند ودلش ملازم باخوف من باشد وروزش به یاد من تمام شود وشب رادر حال اصرار برگناه صبح نکند وعارف به حق اولیا وعاشقان من باشد.

                     کلمه الله ص97

دسته ها : مذهبی
چهارشنبه نهم 10 1388

موانع نماز عبارتند از:

1)شراب

2)قمار

3)بت پرستی

4)تظاهروخودنمائی

                عرفان اسلامی ج 5

دسته ها : مذهبی
چهارشنبه نهم 10 1388

پیامبراسلام(صلی الله علیه وآله وسلم)فرمودند:

شیطان همیشه ازمومن بیمناک است تازمانی که برنماز پنج وقت محافظت دارد اما وقتی نماز پنج وقت راضایع کرد براو جرئت پیدامی کند و وی رادر گناهان بزرگ می اندازد.

                          وسائل الشیعه ج 3ص 18

دسته ها : مذهبی
چهارشنبه نهم 10 1388

 

 مهربانی را اگر قسمت کنیم من یقین دارم به

 ما هم می رسد

 

آدمی گر ایستد بربام عشق دستهایش تا خدا

هم می رسد

 

دسته ها : ادبی
چهارشنبه نهم 10 1388

خانم سکینه-سلام الله علیها-فرمود:

روز چهارم ازاقامت ما در دمشق بودکه خواب دیدم-خوابی طولانی نقل کردو درآخرآن گفت:دیدم زنی در هودجی نشسته ودستهای خودرا برسر نهاده پرسیدم این خانم کیست گفتند:فاطمه-علیها السلام-دخترمحمد-صلی الله علیه وآله وسلم-مادرپدرت حسین است.

گفتم:به خداسوگند به نزد اوخواهم رفت وازمصائبی که برما وارد شده براوخبر خواهم داد. باشتاب به سوی اورفتم تاخود رابه او رساندم دربرابرش ایستادم     می گریستم و می گفتم:ای مادر به خداقسم جمع مارا پراکنده ساختند.ای مادر به خداسوگندحرمت ماراشکستند مادر به خداقسم پدرم حسین راکشتند.

فاطمه-سلام الله علیها-فرمود:سکینه جان بس است دیگرسخن مگوی بااین سخنانت رگهای قلبم راپاره کردی وزخم برجگرم زدی این پیراهن خونین پدرت حسین است آن رااز خود جدانمی سازم تا باهمین حال خدای را ملاقات کنم.

                    منبع:ترجمه لهوف سیدبن طاووس

دسته ها : مذهبی
چهارشنبه نهم 10 1388

to see light look at sun

to see love look at moon

to see beauty look at nature

to see hope look at future but to see all of them together look at the miror

دسته ها : flover
چهارشنبه نهم 10 1388

روایت شده درموردامام سجاد(علیه السلام)-باآن مقام حلم وشکیبایی وصف ناپذیری که حضرت داشت-مدام برمصائب امام حسین(علیه السلام)-بسیارمی گریست ودریادآن مصائب درشکوه واندوه بزرگی بود.

ازصادق آل محمدهم روایت شده که:

((امام زین العابدین -علیه السلام-چهل سال برمصیبت پدرش گریست دراین مدت روزهاروزه بودو شبها به عبادت مشغول بود چون وقت افطار   می رسید غلامش غذا وآبی برحضرت می آورد وپیش روی اومی نهاد ومی گفت:ای سرور من بخورید     

حضرت می فرمود:فرزند رسول الله گرسنه شهید شد فرزندرسول الله بالب تشنه شهید شد آنقدر این جمله را می فرمود ومی گریست که غذادر پیش دستان او ازاشک چشمش خیس می شد.وآب باقطرات اشکش ممزوج می شد.سیره ی حضرت مدام براین بود تا به جوار حق ملحق شد.    لهوف

دسته ها :
سه شنبه هشتم 10 1388

ازحضرت صادق(علیه السلام)روایت شده:      ((که رسول خدا-صلی الله علیه وآله وسلم-فرمودند:چون روزقیامت شود بردخترم فاطمه قبه ای ازنوربرافراشته می شود دراین حال حسین سربریده خودرابدست گرفته وبرمحشرواردمی شودچون نگاه فاطمه برحسین می افتدناله ای سرمی دهدوهیچ ملک مقرب وپیامبرمرسلی  نمی ماندمگرازناله فاطمه به گریه می افتدپس ازآن خداحسین رابه بهترین صورت برفاطمه مجسم می سازدوحسین باپیکربی سرباقاتلان خودمخاصمه می کندپس ازآن خداوندتمام قاتلان حسین ویاری کنندگان آنهاوهرکسی که به نحویدرخون اوشریک بوده راجمع می کندومن آنهاراتاآخرین نفرشان می کشم سپس همه آنهادوباره زنده میشوند وامیرالمومنین علی(علیه السلام) همه آنها را بار دیگرمی کشد سپس باز همه آنها زنده میشوند وحسن همه آنها را می کشد بعد زنده میشوند وحسین همه آنها را می کشد سپس باز همه آنها زنده می شوند واین عمل آنقدر تکرار میشود تا کسی از ذریه ما باقی نماند جز اینکه آنها را کشته باشد آنوقت است که خشم و غضب فروکش وغصه ها از بین می روند.

دسته ها :
يکشنبه ششم 10 1388

عالم همه محوگل رخسارحسین است

              ذرات جهان درعجب ازکارحسین است

دانی که چراخانه حق گشته سیاه پوش

              یعنی که خدای توعزادار حسین است

دسته ها :
يکشنبه ششم 10 1388

امام حسین(علیه السلام)

هرگزاطاعت ازفرومایگان رابرشهادت کریمانه ترجیح نخواهیم داد.

دسته ها :
يکشنبه ششم 10 1388

سفارش  پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به ابوذر:
ای ابوذرازفردا فردا گفتن پرهیزکن,توامروز زنده ای وازفردابی خبری وامروزچنان کن که اگرفردایی نداشتی ازضایع کردن امروزپشیمان نگردی,هرگاه به صبح رسیدی امیدی به رسیدن شام مدارودرشام امیدی به رسیدن بامدادنداشته باش.
            

مکارم الاخلاق ص459 

دسته ها : مذهبی
يکشنبه هشتم 9 1388
X