يادداشت هاي مطبوعاتيhttp://www.tebyan.net/mohsenkhosro/index.aspxfaچرا جدايي نادر مي‌سازيم http://www.tebyan.net/weblog/mohsenkhosro/post.aspx?PostID=22380212/3/2011 6:19:00 PMوصال نادر با مردم جهان http://www.tebyan.net/weblog/mohsenkhosro/post.aspx?PostID=22262112/2/2011 5:25:00 PMنمایش ایران (قبل از اسلام)http://www.tebyan.net/weblog/mohsenkhosro/post.aspx?PostID=821558/18/2009 1:34:00 AMکوسه بر نشینhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsenkhosro/post.aspx?PostID=821538/17/2009 11:13:00 PMاوپانیشادها http://www.tebyan.net/weblog/mohsenkhosro/post.aspx?PostID=821528/17/2009 10:57:00 PMشیوا http://www.tebyan.net/weblog/mohsenkhosro/post.aspx?PostID=821508/17/2009 10:54:00 PMنمايش در قرون وسطيhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsenkhosro/post.aspx?PostID=821488/17/2009 10:25:00 PMتئاتر در روم باستانhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsenkhosro/post.aspx?PostID=821478/17/2009 9:56:00 PMسینتی سایزرhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsenkhosro/post.aspx?PostID=791127/22/2009 8:21:00 PMارگhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsenkhosro/post.aspx?PostID=791107/22/2009 8:13:00 PM