فقط عشقhttp://www.tebyan.net/ehsan_nasri_1369/index.aspxfaدليل قانع كنندهhttp://www.tebyan.net/weblog/ehsan_nasri_1369/post.aspx?PostID=1720828/14/2011 5:54:00 PMخدا با ما حرف ميزند؟http://www.tebyan.net/weblog/ehsan_nasri_1369/post.aspx?PostID=1720358/14/2011 1:25:00 AMچراغhttp://www.tebyan.net/weblog/ehsan_nasri_1369/post.aspx?PostID=1716058/5/2011 7:05:00 PMچهار راهhttp://www.tebyan.net/weblog/ehsan_nasri_1369/post.aspx?PostID=1713238/1/2011 7:56:00 PMدفتر خاطرات عزرائيلhttp://www.tebyan.net/weblog/ehsan_nasri_1369/post.aspx?PostID=1711767/30/2011 10:19:00 PMپليس در نقاط مختلف دنيا طنزhttp://www.tebyan.net/weblog/ehsan_nasri_1369/post.aspx?PostID=1660075/13/2011 1:47:00 AMوقتي پسرا دور هم جمع مي شن!!!http://www.tebyan.net/weblog/ehsan_nasri_1369/post.aspx?PostID=1659305/12/2011 1:02:00 AMگفته بودند او هيچ وقت نمي تواند دوباره راه برودhttp://www.tebyan.net/weblog/ehsan_nasri_1369/post.aspx?PostID=1626763/20/2011 1:04:00 AMانشاي يك بچه دبستاني در مورد ازدواج! (حتما بخونيدش)http://www.tebyan.net/weblog/ehsan_nasri_1369/post.aspx?PostID=1626753/19/2011 11:52:00 PMمسائل لاينحل دانشمندانhttp://www.tebyan.net/weblog/ehsan_nasri_1369/post.aspx?PostID=1626743/19/2011 11:46:00 PM