رویاهایم را

زیر بالشم پنهان می کنم

ناگهان شاعری مهربان

از دیواره ی رگهایم

می گذرد

افسوس می خورم

چرا با دستمالی که به من دادی

شیشه ی دلم را پاک نکردم!

"محمد رضا مهدیزاده"


دسته ها : شعر
1389/1/18 17:42
X