.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


يه صلوات بفرست براي حضرت محمد"ص"



...اگه اين پيامو توپستت نذاري تاآخر عمر مديوني!
دسته ها :
1393/6/7 17:54
ناراحتم…




مثل پسري كه همه خونوادش رفتن شمال،
باباش مونده خونه

دسته ها :
1393/6/7 17:50
دسته ها :
1393/3/15 12:9
X