كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

دلتنگی بی اندازه

 

گاه دلتنگ می شوم


دلتنگتر از همه دلتنگی ها گوشه ای می نشینم


و حسرت ها را می شمارم


نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام


و کدام خواهش را نشنیدم


و به کدام دلتنگی خندیدم


که این چنین دلتنگم، دلتنگ...!+ نوشته شده در 1391/2/5 ساعت 16:42 توسط 7415963 |  (5) نظر