كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

زمان...

                   

زمان...

 طولاني مي شود براي كساني كه غصه دارند ،

كوتاه مي شود براي كساني كه شاد هستند ،

دير مي گذرد براي كساني كه منتظر هستند ،

 زود مي گذرد براي كساني كه عجله دارند ،

 اما ابدي مي شود براي كساني كه عاشق هستند...

 

+ نوشته شده در 1391/2/1 ساعت 12:22 توسط 7415963 |  (1) نظر