كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

...

آنگاه كه غرور كسي را له مي كني

 

آنگـاه كـه كــاخ آرزوهـاي كسـي را ويـران مـي كنــي

 

آنگـاه كـه شمـع امـيــد كسـي را خــامـوش مـي كنــي

 

آنگـاه كـه بنـده اي را نـاديـده مـي انگــاري

 

آنگـاه كـه حتــي گوشـت را مـي گيــــري تـا صـداي خـرد شـدن غـرورش را نـشــنوي

 

آنگـاه كـه خـدا را مـي بينــي و بنــده ي خــدا را نــاديــده مـي گــيــري

 

مــي خــواهم بـدانـم دسـتــانت را بـه ســوي كـداميــــن آســمـــان دراز مـي كنــي تــا بــراي خــوشبــختي

 

خـودت دعـــا كنـــي...؟!؟!

 

گالري تصاوير سوسا وب تولز

* پـيـشـاپـيـش عيــد همـگــي تبــريـــك...امــيــدوارم ســـال خــوبــي بــاشــه واســه همــه...*

+ نوشته شده در 1391/1/19 ساعت 1:32 توسط 7415963 |  (3) نظر