چهارشنبه 6 2 1391

شعر مقام معلم از استاد شهريار

 

مي توان در سايه آموختن

گنج عشق جاودان اندوختن

اول از استاد، ياد آموختيم

پس، سويداي سواد آموختيم

از پدر گر قالب تن يافتيم

از معلم جان روشن يافتيم

اي معلم چون كنم توصيف تو

چون خدا مشكل توان تعريف تو

اي تو كشتي نجات روح ما

اي به طوفان جهالت نوح ما

يك پدر بخشنده آب و گل است

يك پدر روشنگر جان و دل است

ليك اگر پرسي كدامين برترين

آنكه دين آموزد و علم يقين

 

پاينده باد ايران

 

 

 

X