رويايي

جاهاي ديدني جهان در پارك توبوي ژاپن


پارك Tobu World در شهر Nikko كشور ژاپن جايگاه نمايشگاه مدلهاي كوچك شده ساختمانها و آثار معروف دنيا ميباشد. اين مدلهاي مينياتوري در ابعاد 1/25 ابعاد آثار واقعي هستند. براي اين آثار مينياتوري در حدود 140000 انسان مينياتوري طراحي شده است كه چهره هيچ كدام شبيه ديگري نميباشد. همچنين اين پارك داراي بيش از 20000 درخت در ابعاد كوچك شده ميباشد. طراحي و راه اندازي اين پارك بزرگ و ديدني بيش از 5 سال زمان برده است كه شامل 45 نسخه از ساختمانها و سازه هايي است كه در ليست سايت هاي ميراث جهاني يونسكو هستند. در ميان بناهاي مختلف، وجود برج هاي دوقلو مركز تجارت جهاني در اين مجموعه است كه در دنياي واقعي وجود خارجي ندارند.







































































































Design By : Pars Skin