>
>
>
>>
>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>>
>>>>
>>>>هرموقع ؛ موفق به فريب دادن كسي شدي
>>>>>>
>>>>>> قبل از اينكه فكركني چقدر احمق بود ؛
>>>>>> به اين فكركن كه چقدر به تو اعتماد داشته
>>>>>>
X