1ـ اگر حرف مُفت را مي خريدند ، خيلي ها ميلياردر بودند.

2_ آدم « بي باك » از سوخت هسته اي استفاده مي كند.

3ـ امروز همان راه حل هاي ديروز است.

4ـ سكوت به جرم پوزخند به عدالت محاكمه شد.

5_ فقط آدم هاي پُر حرف , سكوت ذخيره مي كنند.

6ـ آنقدر در خودم فرو رفتم كه سر از قوزك پايم در آوردم.

7_ كبوتر آزادي از آسمان هفتم تقاضاي پناهندگي كرد.

8ـ بعضي ها روي شاخه نشسته و بعضي ها مشغول خوشه بندي.

9_ رشته سخن را بدست گرفت و كلاهي نو براي مردم بافت.

10 _ اگر ساقي چشمان تو باشد , يك استكان چاي هم مستم مي كند.

11 _ بيشتر اوقات افكارم را با سكوت , سانسور مي كنم.

12ـ آجر فشاري هيچ نسبتي با گروه فشار ندارد.

13ـ اوج پرواز روزنامه نگارها خطوط قرمز است.

14ـ براي روشن كردن منظورش ، همه چيز را به آتش كشيد.

15ـ وضعش «توپ» بود ولي با يك «شوت» از ميدان خارج شد.

16ـ دست هايم تصميم گرفتند كه مرا نه دست به سينه كنند و نه دست به كمر.

17 _ نقاش فقير «درد» مي كشيد.

18ـ خر نادان ، دوست خوب خر سوار است.

19ـ در نبودنت ، خاطراتت خود نمايي مي كند.

20_ مخالفان آزادي افق را با لكه هاي سياه كدر كردند.

21ـ عشق زني بود كه سيگار نمي كشيد و من تركش كردم.

22_ عاشق با تلسكوپ و حسود با ميكروسكوپ به دنيا نگاه مي كند.

23_  بي توجهي شهرداري به دست اندازها يعني دست انداختن مردم.

24_  در روزهاي باراني اعداد در زير راديكال پنهان مي شوند.

25_  قشنگ ترين و زيباترين ساعت دنيا، ساعتي بود كه ديدمت.

26_ وقتي گفتم حرف دلت را بزن، گفت گرسنه ام.

27_ با هجوم كلمات نفس قلم به شماره افتاد.

28_ خيلي ها تنها پشت گرمي‌شان آفتاب داغ است.

29_ بازداشتگاه عكس ها آلبوم است.

30_ بي دست و پاترين موجود مار است ولي همه از آن مي ترسند.

31_ شيرين ترين ماه , ماه عسل است.

32_ خيلي از موش ها حتي به گربه ها هم محل سگ نمي گذارند.

33_ خُر و پُف , همان پُر حرفي كردن در خواب است.

34_ براي گوش هاي سنگينش , نياز به يك باربر داشت.

35_ كرم شب تاب , چراغ قوه حيوانات است.

X