قانون پايستگي واحد :واحد ها نه از بين ميروند و نه پاس ميشوند بلكه از ترمي به ترم ديگر انتقال ميابند !
تقلب چيست؟يك سري اعمال ننگين در صورت اين كاره بودن شخص امتحان دهنده آخر عاقبت خوش وخرمي دارد نوع خاصي از هلو برو تو گلو
شب امتحان شبي كه در آن نسكافه و قهوه از واليوم ده هم خواب آورتر مي شوند شب ر ق ص و پايكوبي كلمات جزوه و كتاب بر روي سسلسله اعصاب محيطي و مركزي دانشجو
دانشجويان ساكن خوابگاه : جنگجويان كوهستان
دانشجويان پرسر و صدا : گروه ليان شان پو
خانواده دانشجويان : بينوايان
انتخاب درس افتاده : زخم كهنه
اولين امتحان : جدال با سرنوشت
مراقبين امتحان : سايه عقاب
تقلب : عمليات سري
روز دريافت كارنامه : روز واقعه
اعتراض دانشجو : بايكوت
اعتراض براي كيفيت غذا : مي خواهم زنده بمانم
دانشجوي اخراجي : مردي كه به زانو در آمد
آينده تحصيل كرده : دست فروش
رئيس دانشگاه : مرد نامرئي
استاد راهنما : گمشده
دانشجويي كه تغيير رشته داده : بازنده
سرويس دانشگاه : اتوبوسي به سوي مرگ
كتابخانه دانشگاه : خانه عنكبوتان(به استثناي دانشگاههاي علوم پزشكي)
اتوماسيون تغذيه : آژانس شيشه اي
التماس براي نمره : اشك كوسه
سوار شدن به اتوبوس : يورش
ترم آخر : بوي خوش زندگي
تسويه حساب : خط پايان
عمر دانشجو : بر باد رفته
مسئول خوابگاه : كارآگاه گجت

دسته ها : شادي
شنبه دوم 2 1391
X