رابطه هم ارزي، رابطه ايست كه به اين صورت تعريف مي شود: a با b رابطه دارد اگر a و b داراي ارزش يكسان باشند
ارزش يكسان ممكن است درمورد هر يك از خصوصيات عناصر باشد، مثلا همشهري، هم سن، هم قد،... يا اعداد همباقيمانده به ۳ و ...
در نتيجه رابطه هم ارزي هميشه شبيه به = عمل ميكند
اگر = به معني هم ارزش باشد داريم،
a=a
a=b <=> b=a
a=b, b=c => a=c
اين سه شرط شرايط لازم و كافي رابطه هم ارزيند
اگر عناصر مجموعه را براساس يك ارزش دسته بندي كنيم (افراز) و عناصر هم ارز را كنار هم بگذاريم كلاس هاي هم ارزي را تشكيل داده ايم؛ مثلا اگر براساس ارزش شهر، رابطه همشهري را تعريف كرده ايم، براي هر شهر يك كلاس همشهري داريم كه تمام افراد ساكن آن شهر عضو آن كلاسند؛ و اگر ارزش، باقيمانده عدد بر ۳ باشد، سه كلاس هم ارزي داريم كه اعضاي هر كلاس با هم، هم ارزند
[۰]=[۳]={۳,۶,۹,…}
[۱]={۱,۴,۷,…}
[۲]={۵,۸,…}

دسته ها : ساختمان گسسته
پنج شنبه 7 2 1391 2
X