گل كن، شكوفا شو ...

گل كن، شكوفا شو، بخند و...

باز عاشق باش

و با قلبي چنين شيدا

سرود زندگي در گوش موج ساده اي

كز خلوت درياي تنهايي

به ساحل هاي متروكي پناه آورده

نجوا كن

شكوفا شو

بخند و باز هم ...

در گوش موجي ساده نجوا كن

كه دنيايي كه ما با عشق مي سازيم

هر از گاهي به ظاهر عشق مي بيند

ولي هرگز

شكوه و حس عشقي ساده را

در خود نمي بيند

گُلي از كاغذ و عشقي طلايي،

قلبي از خارا و شمعي تا ابد روشن

كه يك پروانه را هرگز

در افكارش نمي بيند

فقط نامي بنام "عشق" مي ماند

و ديگر هيچ

اما باز هم ...

گل كن، شكوفا شو، بخند و ...

..........

... اسماعيل رضواني خو ...

[ 1391/1/1 ] [ 21:12 ] [ bargrizan_e_66 ]