در كل اینترنت
در این سایت

لینك دوستان

- [ ]
ارسال شده توسط FFOOSSAA در ساعت 1

مرجع خبري رئال مادريد : رئال مادريد حالا قهرمان لاليگاست . به همين مناسبت نگاهي به قهرمان هاي تمام ادوار لاليگا مي اندازيم . 
1928-1929 بارسلونا
1929-1930 اتلتيك بيلبائو
1930-1931 اتلتيك بيلبائو
1931-1932 رئال مادريد
1932-1933 رئال مادريد
1933-1934 اتلتيك بيلبائو
1934-1935 بتيس
1935-1936 اتلتيك بيلبائو
1939-1940 اتلتيكو
1940-1941 اتلتيكو
1941-1942 والنسيا
1942-1943 اتلتيك بيلبائو
1943-1944 والنسيا
1944-1945 بارسلونا
1945-1946 سويا
1946-1947 والنسيا
1947-1948 بارسلونا
1948-1949 بارسلونا
1949-1950 اتلتيكو
1950-1951 اتلتيكو
1951-1952 بارسلونا
1952-1953 بارسلونا
1953-1954 رئال مادريد
1954-1955 رئال مادريد
1955-1956 اتلتيك بيلبائو
1956-1957 رئال مادريد
1957-1958 رئال مادريد
1958-1959 بارسلونا
1959-1960 بارسلونا
1960-1961 رئال مادريد
1961-1962 رئال مادريد
1962-1963 رئال مادريد
1963-1964 رئال مادريد
1964-1965 رئال مادريد
1965-1966 اتلتيكو
1966-1967 رئال مادريد
1967-1968 رئال مادريد
1968-1969 رئال مادريد
1969-1970 اتلتيكو
1970-1971 والنسيا
1971-1972 رئال مادريد
1972-1973 اتلتيكو
1973-1974 بارسلونا
1974-1975 رئال مادريد
1975-1976 رئال مادريد
1976-1977 اتلتيكو
1977-1978 رئال مادريد
1978-1979 رئال مادريد
1979-1980 رئال مادريد
1980-1981 سوسيه داد
1981-1982 سوسيه داد
1982-1983 اتلتيك بيلبائو
1983-1984 اتلتيك بيلبائو
1984-1985 بارسلونا
1985-1986 رئال مادريد
1986-1987 رئال مادريد
1987-1988 رئال مادريد
1988-1989 ر�

X