• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
بر اساس شناختی كه از علل بروز اضطراب اجتماعی دارید، اساس درمان بر تغییرات شناختی و اصلاح رفتاری و از یاد بردن رفتارهای مبتنی بر خود كم بینی استوار است و از روش های شناخت درمانی و تغییر در باورها و نظام ارزشی و افزایش مهارت های اجتماعی و توانایی های شخصی و حرفه ای و اجتماعی پیروی می كند. لذا: ایجاد تغییر و اصلاح در شناخت خود از خویشتن، باید شناخت خود از توانایی ها، استعدادها، ویژگی های شخصیتی خویش را اصلاح كنید و با واقعیت تطبیق دهید. پس: - در برابر آینه ایستاده، جلوه های رفتاری خوشایند، حالات ب