• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1032
 • يکشنبه 1383/10/6
 • تاريخ :

همبستگی ‎‎‎جهانی برای‎ حفظ میراث فرهنگی بم‎


یونسكـو در بیـانیـه‎ ای‎ اعـلام‎ كـرد مراسمی‎‎ در شهر تاریخی بم‎ به‎ مناسبت‎ اولین‎ سالگـرد وقوع دلخراش‎ زلزله‎ برگزار می‎كند.

سـازمـان‎ آموزشـی‎‎‎ عـلمـی فـرهـنگـی ملـل‎ مــتـحــد «یـونـسكــو» در بیانیه‎ای‎ با اعـلام‎ ایـن‎ خبر افزود: نام‎‎ بم و تصویر فرهنگـی‎ ایـن‎ شهر ِ جاده‎ ابـریشـم‎ در فهرست‎ میراث جهانـی‎ یونـسكـو و در فهـرسـت‎ میراث های‎ در معرض‎ خطر ثبت‎‎‎ شده‎‎ است و بــه هـمیـن‎ منـاسـبـت مراسمی‎ در تاریخ‎ بیست‎ و هفتم‎ دسامبر و در سالگرد وقوع زلـزلـه‎ در ایـن‎ شهر برگـزار خواهد شد.

كمیته‎‎‎‎ای‎ وابسته به یونسكو در ژوئیـه گذشته‎ تصمیم‎‎‎ گرفت‎ نـام شهـر بـم در هـزار كیلومتـری‎ جنوب‎ شرقی‎ تهران‎ را در فهـرسـت‎ میراث جهانی‎ ثبت‎ كند. براساس‎ این‎‎ بیانیه‎، قرار است‎ حسین مرعشی‎ رئیـس‎ سازمان‎ میراث فرهنگی‎ و جهـانـگـردی‎ ایران‎‎ به‎‎ همراه منیربوچناكی‎ معاون دبـیـر كل‎ یونسكـو در امور فرهـنگـی‎ و همـچنـیـن‎ نمایندگـانـی‎ از فرانسه‎، ایتالیا و ژاپن‎ در ایـن‎ مـراسـم‎ شركت‎ داشته‎ باشند. یونسكو در این‎ مراسم‎ بار دیگـر خـواستـار همبستگی‎‎‎ جهانی برای‎ حفظ میراث فرهنگی بـم‎ خواهد شد.

یونسكو هـمچـنیـن‎‎ كـنفـرانسـی‎ بـیـن المـللـی‎‎ بـا همكاری‎ مقامات‎ایتالیایـی در نـیمـه‎‎ دوم‎ ســال‎ آینــده میــلادی‎‎ بــرای بـسیـج‎ حمـایـت‎ هــای‎‎ بیـن‎المـللـی‎ بـرای حفاظت‎ و احیـای‎ ایـن‎ شهـر برگزار خـواهـد شد. یونسكو در بیانیه‎ خود تصریح‎ كـرد، ایـران‎ قرار است‎ كارگاه‎ها وكنفرانس‎ هایی‎ در سـطح‎ بین‎‎ المللی‎ در طول‎‎ سه‎‎ مـاهـه نخستین سـال 2005 میلادی‎‎‎ در راستای احیای بم‎ برگزار كند.

UserName