شعر خیر خواهی
توسط : mansoor43

خیر خواهی
خیر خواهی شیـوی پیغمبریست    پیـــرو راه ش یقین مولاعلیست
حرف نیكو ،راه نیكـو سیــرتش    با قیــات وصالحــات از همــتش
مهر دیدن راهها امـا بــه خیــر    راه مـردم را نمـودنــد پاك سیــر
بر جهادی خوش نمودندرهنمون   جنتـــی دادند نشان بر مــؤمنـون
موعظه در كار كردند ابتـــكار     آن نصیحتــها بهــشت آورد بــار
از سلامت دم زدند درطول كار   عاقبــت ســر زنـدگی شد افتـخار
حرف قرآن راه بنمـودند راست   آن صـــراط مستقیـم راه خـداست
مشكل مردم به حكمت برطرف    فكر نیكــــو راهشان در هر هدف
باز دیدند حسـن خلقی را عیان    حسن اخـــلاق نكــو كردند بیان
درس دادندمسلین ازروی علم    تاكه مشكل حل كنند از روی حلم
گر نظــر دادنــد كاری خیر بود    آن رسولان حــرفشان آورده سود

شاعر منصور مقدم

سه شنبه 26/8/1388 - 16:45
پسندیدم 22
UserName