هدیه خدا را از هم پنهان کردیم
توسط : amir rayaneh
چه مغرورانه اشك ریختیم...
چه مغرورانه سكوت كردیم...
چه مغرورانه التماس كردیم...
چه مغرورانه از هم گریختیم...
غرور هدیه شیطان بود و عشق هدیه خداوند
هدیه شیطان را به هم تقدیم كردیم...
هدیه خداوند را از هم پنهان كردیم...
سه شنبه 19/6/1387 - 16:1
پسندیدم 0
UserName