خدایا
توسط : mehdad1
خدایا ؛ بر من منت بگذار به استجابت دعایم و خطا هایم را بیامرز ؛ زیرا که تو دستور دادی بندگانت را به عبادت و فرمان دادی ایشان را به دعا کردن و ضامن شدی ؛ استجابت دعای ایشان را . . .  پروردگار من ؛ من غیر تو چه کسی را دارمپس به سوی تو ای پروردگار ؛ رو نهادم  و به سوی تو ؛ دستم را گشودم ؛ پس به حق عزتت ؛ استجابت کن  دعایم را و قطع نکن از فضل خود ؛ امیدم را . . . ای کسی که اسمش دواست و ذکر و یادش ؛ شفاست و اطاعت او ؛ بی نیازی ست ؛ رحم کن به کسی که تمام سرمایه اش  ؛  امید است . . . .
سه شنبه 19/6/1387 - 15:55
پسندیدم 0
UserName