"عجیب است"
توسط : 13700108

به نام خالق همه ی ما

عجیب است

اینکه ما انسانها

خیلی وقتهاواکثر وقتها

حکم می کنیم وقضاوت میکنیم وسعی می کنیم  برای دیگران امتیاز تعیین کنیم و

معمولا واکثراکارفردرادرجمعی مطرح میکنیم وبه همراه جمع امتیازش رامعین میکنیم و

در واقع در نظرش اورا میکوبیم وخودرا بالا یا اوراپایین می اوریم یااگر فرد مقابل باشیم درراستای دفاع از خودوبه اعتقادخوددفاع از شخصیت زیر سوال قرار گرفته یمان ونجاتش هستیم

ومی گوییم تو فلانی ودر نتیجه توفلان هستی واین کارت نشانگر فلان است و..........................

وهمیشه در پی یافتن مقصریم

همیشه درجنگی دایمی ورقابت ناسالم هستیم...............................................

 درقران وروایات بسیار امده:

عمل مومن را حمل بر صحت کنیم

در همه ی حالات به فکر خدا باشیم یعنی

 رابطه ی خود بادیگران وهمه وهمه یاعمال خود رارابطه ی خود با خدا بنگریم

 زندگی رادرست تر ببینیم وهمیشه بدانیم:ممکن است اشتباه کنیم

معصوم درروایتی میفرماید:هر کسی را میبینی به اوبه چشم اینکه برترازتواست بنگر

اگر درظاهر برترازتوست که به تواضع کن تا به او برسی واگر درظاهرازتو پایین تراست فکر کن که یا درباطن بهتر است ویادر اینده 

بهتر خواهد شد.

  پس نتایج:

1_هرگزشخصیت کسی رازیر سوال نبریم.

2_به دیگران خوب گوش دهیم چون دراکثر دعواها حرف هردو یکی است.

3_همیشه انتقاد سازنده کنیم یعنی در انتقادمان به گونه ای انتقاد کنیم که فرد مقابلمان احساس محاکمه نکند.

4_ درهیچ صورتی به دعوا بر نخیزیم که این کار غلط ترین کار ممکن است وباعث خراب شدن تمام پلهای پشت سر میشود.

5_به دیگران احترام بگذاریم زیرا همه محترمند وهرگز به شخصیت کسی توهین نکنیم واو را به مبارزه بر نینگیزیم. 

 6_هیچوقت درپی مقصروهدف شخص و(چیزهای مترادف) نباشیم.

7_از سخن وکار مالا ینفع ولغو بپرهیزید(چون طبق امار بیشترین عامل دعواست).

 8_................

ونکات دیگری که می دانید وبه مطلب اضافه میکنید.

منبع این مطلب ذهن من بود وشما هم مرا یاری کنید.

باتشکر از تحملتانویاریتان وبه امید عمل کردن همه ی ما.

التماس دعا       

              ::::(معصوم می فرماید:دعا در چند جا بلافاصله مستجاب میشود که اولین موردش درحق مومن غایب است.......)::::     

 

 

سه شنبه 19/6/1387 - 4:32
پسندیدم 0
UserName