نماز
توسط : parvardegareman
در شگفتم كه نمار آغاز هر دیداریست ولی در نماز پایان است ، شاید این بدین معنی است كه پایان نماز آغاز دیدار است.
سه شنبه 19/6/1387 - 3:0
پسندیدم 0
UserName