خداوند بنده اش را فراموش نمیکند
توسط : هادی

سخنران در حالی که یک بیست دلاری را بالای سر برده بود از 200نفرحاضردرسمینارپرسید چه کسی این 20دلاری را می خواهد.همه دستها را بالا بردند بعدپول را مچاله کرد و دوباره گفت هنوز کسی هست که این 20دلاری را بخواهدباز همه دستها را بالا بردند سپس اسکناس را روی زمین انداخت و با پا پول رامچاله کرد وبازهم گفت کسی پول را می خواهد.دستها همچنان بالا بود.سخنران گفت دوستانمن شما همگی درس ارزشمندی را یاد گرفتید.در واقع چهاهمیتی دارد که من این
20
دلاری را چه کار کنم مهم است که شماهنوز آن را می خواهیدچون ارزش آن کم نشده است.این اسکناس هنوز 20دلار میارزد. ما در زندگی ممکن است به خاطر شرایطی زمین بخوریم و مچاله و کثیفشویم و احساس کنیم که بی ارزش شده ایم.اما اصلا مهم نیست که چه اتفاقی افتاده است مهم این است شما هرگز ارزش خود را از دست نداده اید چون هنوزکسانی هستند که شما را دوست داشته باشن دخداوندهیچگاه بنده اش را فراموش نمی کند.

سه شنبه 19/6/1387 - 2:40
پسندیدم 0
UserName