تواضع
توسط : mohbet


به دریا رفتم تا بزرگی و بخشش رابیاموزم، دریا گفت: بزرگی و بخشش من در برابر بخشش و بزرگی باران هیچ است!
از باران پرسیدم گفت: من در برابر بخشش و بزرگی ابر هیچندارم!
از ابر پرسیدم گفت: بزرگی و بخشش من در برابر بزرگی و بخشش آسمان هیچ است!
و سرانجام از آسمان پرسیدم و او گفت:
بزرگی و بخشش من همه به خاطر بزرگی و بخشش ابر و باران و دریاست...
و آن روز بود که من به جای بخشش و بزرگی ، تواضع را آموختم...

دوشنبه 18/6/1387 - 22:44
پسندیدم 0
UserName