دل به دست آر
توسط : mohbet

اگر به هوا پری مگس باشی و اگر برآب

روی خسی باشی دل به دست آر تـــا <----- بایزید بسطامی
کسی باشی...
دوشنبه 18/6/1387 - 22:38
پسندیدم 0
UserName