ادیب عشق
توسط : Laahoot

                                                به نام خدا                                        (قسمت اول:زندگی شیخ)                                                          عبدصالح خدا"رجبعلی نکوگویان"مشهور به"جناب شیخ"و"شیخ رجبعلی خیاط"درسال1262هجری شمسی درتهران دیده به جهان گشود...اوخود ازقول مادرش نقل می کندکه:"موقعی که تورادرشکم داشتم شبی پدرت-که در چلوکبابی کارمی کرد-کباب درسته به خانه آورد.خواستم بخورم دیدم که توبه جنب وجوش آمدی وبا پابرشکمم می کوبی احساس کردم که ازاین غذانبایدبخورم.دست نگه داشتم وازپدرت پرسیدم که شب هاتکه های جلوی مشتری رابه خانه می آوردی چه شدکه امشب کباب درسته آوردی؟پدرت گفت:حقیقت این است که این هارابدون اجازه آورده ام!من هم ازآن غذا مصرف نکردم...ازجناب شیخ نقل شده است که:"احسان واطعام یک ولی خداتوسط پدرش موجب آن گردیده که خداوند متعال اوراازصلب این پدرخارج سازد."                                        شیخ پنج پسروچهاردخترداشت که یکی ازدخترانش درکودکی ازدنیارفت.                   (خانه شیخ)                                                                                     خانه خشتی وساده شیخ که ازپدرش به ارث برده بوددرخیابان مولوی کوچه سیاه ها(شهید منتظری)قرارداشت.وی تاپایان عمردرهمین خانه محقرزیست.فرزندش می گوید:هروقت باران می آمد باران ازسقف منزل مابه کف اتاق می ریخت...                                                (لباس شیخ)                                                                      لباس جناب شیخ بسیارساده وتمیزبود.نوع لباسی که او می پوشید نیمه روحانی بود...عرقچین برسر می گذاشت وعبابردوش می گرفت...اوحتی درلباس پوشیدن هم قصدقربت داشت...           (غذای شیخ)                                                                     جناب شیخ دنبال غذاهای لذیذ نبود...سرسفره روبه قبله ودوزانومی نشست وبه طورخمیده غذامی خورد...هنگام خوردن غذاحرف نمی زد...ازغذای بازار پرهیزنداشت بااین حال ازتاثیرخوراک برروح انسان غافل نبود...یک بارکه باقطاردرراه مشهدمی رفت احساس کوری باطن کرد.متوسل شد پس ازمدتی به اوفهماندندکه:این تاریکی درنتیجه استفاده ازچای قطاراست!                     پایان قسمت اول     منبع:کیمیای محبت/محمدی ری شهری/صفحات31-35/باتلخیص.   ادامه دارد...

دوشنبه 18/6/1387 - 19:35
پسندیدم 0
UserName