تولد تا مرگ ستارگان16
توسط : sm1372
مرحله شاخه افقی در نهایت، دمای مركز تا حد 100 میلیون K می رسد یعنی دمای لازم برای آغاز فرایند سه آلفا.
با ادامه این فرایند، هسته ستاره بزرگتر می شود اما دمای آن كاهش می یابد. با كاهش این دما، از دمای لازم برای سوخت هیدروژن موجود در پوسته اطراف هسته نیز كاسته می شود. به دنبال آن، انرژی منتشر شده از این لایه نیز كم می شود و لایه های خارجی ستاره شروع به انقباض می نمایند. ستاره داغتر، كوچكتر و كم نورتر از زمانی می شود كه یك غول سرخ بود. این تغییرات در یك دوره زمانی حدودا 100 میلیون ساله رخ می دهند.
در پایان این دوره، ستاره در مرحله شاخه افقی قرار می گیرد. این مرحله به دلیل خط نمایشگر وضعیت ستاره در نمودار H-R شاخه افقی نامیده می شود. ستاره به طور مداوم و پایدار هلیوم و هیدروژن می سوزاند بنابراین تغییر شایان ذكری در دما، ابعاد و درخشش آن روی نمی دهد. این مرحله تقریبا تا 10 میلیون سال به طول می انجامد. مرحله غول جانبی هنگامیكه سوخت هلیوم موجود در هسته به اتمام رسید، هسته منقبض و در نتیجه داغتر می شود. فرایند سه آلفا اینبار در پوسته اطراف هسته آغاز می گردد و گدازش هیدروژن در لایه های بعدی آن صورت می گیرد. با افزایش آهنگ تولید انرژی در پوسته ها، لایه های بیرونی ستاره منبسط می شوند. ستاره بار دیگر به یك غول تبدیل می گردد اما اینبار آبی تر و درخشانتر از بار پیش. هسته یك غول جانبی بسیار داغ و نیروی گرانش بر لایه های خارجی ضعیف می باشد. در نتیجه لایه های بیرونی در قالب باد ستاره ای از ستاره جدا می شوند. با جدا شدن هر لایه از ستاره، نوبت به لایه داغتری می رسد. در نتیجه باد ستاره ای مرتب قویتر می شود. جریانات جدیدتر و سریعتر بادهای برخاسته از سطح ستاره، با بادهای قبلی كه هنوز در فضای اطراف ستاره پرسه می زنند، برخورد می كنند. در نتیجه این برخورد، یك پوسته متراكم گاز به وجود می آید كه برخی از آنها با سرد شدن به غبار تبدیل می شوند.  
دوشنبه 18/6/1387 - 16:18
پسندیدم 0
UserName