تولد تا مرگ ستارگان13
توسط : sm1372
4- هسته هلیوم 3 با هسته هلیوم 3 دیگری تركیب شده و علاوه بر تشكیل یك هسته هلیوم 4 دو پروتون نیز آزاد می شوند.
در چرخه
CNO هسته كربن 12 شركت دارد. این هسته شامل 6 پروتون و 6 نوترون است. در حین چرخه، این هسته به نیتروژن 15 (7 پروتون و 8 نوترون) و اكسیژن 15 (8 پروتون و 7 نوترون) تبدیل می شود. و در آخر چرخه این دو هسته بار دیگر به هسته كربن 12 تبدیل می گردند. گدازش دیگر عناصر هلیوم 4 می تواند در فرایند گدازش به كربن 12 تبدیل شود، البته به این منظور دمای مركز باید تا حدود 100 میلیون K افزایش پیدا كرده باشد. این دمای بالا ضروریست چرا كه هسته هلیوم به انرژی زیادی برای فائق آمدن بر انرژی دافعه ذرات همبار نیازمند است. هسته هلیوم دارای دو پروتون است بنابراین میزان انرژی دافعه در آن چهار برابر انرژی دافعه بین دو پروتون است. سوخت هلیوم به سوخت سه-آلفا مشهور است چراكه این هسته با سه ذره آلفا تركیب می شود و یك هسته كربن را ایجاد می نماید. سوخت هلیوم همچنین هسته اكسیژن 16 (8 پروتون و 8 نوترون) و نئون 20 (10 پروتون و 10 نوترون) تولید می كند. در دمای مركزی حدودا 600 میلیون K، كربن 12 می تواند سودیوم 23 (11 پروتون و 12 نوترون)، منیزیوم 24 (12 پروتون . 12 نوترون) و تعداد بیشتری نئون 20 تولید نماید. البته ستارگان زیادی نمی توانند به این دمای مركزی برسند. با تولید شدن عناصر سنگین و سنگینتر در روند گدازش هسته ای، دمای لازم برای فعل و انفعالات بیشتر، افزایش می یابد. در دمایی معادل 1 بیلیون K، اكسیژن 16 می توان سیلی***** 28 (14 پروتون و 14 نوترون)، فسفر 31 (15 پروتون و 16 نوترون) و سولفور 32 (16 پروتون و 16 نوترون) تولید نماید.
دوشنبه 18/6/1387 - 16:14
پسندیدم 0
UserName